Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Община Трявна обявява конкурс за заемане на длъжността Директор на Детска градина “Калина” – град Трявна

01.07.2020   

ОБЩИНА  ТРЯВНА


На основание чл. 44, ал. 2 от Законa за местното самоуправление и местната администрация; чл. 213, ал. 1 и ал. 2 и чл. 217, ал. 3 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование; чл. 89 и чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 33, ал. 1 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти


ОБЩИНА  ТРЯВНА

ОБЯВЯВА:

Конкурс за заемане на длъжността Директор на Детска градина "Калина” – град Трявна, при следните условия:

1.    Кратко описание на длъжността: Директорът ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията.

2.    Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
•    образование – висше;
•    минимална образователно-квалификационна степен – магистър;
•    област на завършено образование – Педагогически науки;
•    специалност от професионално направление „Педагогика” с присъдена професионална квалификация „педагог” и/или „детски учител”, „детски и начален учител”;
•    специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация „учител” и допълнителна професионална квалификация „детски учител”;
•    минимален професионален опит – 5 (пет) години учителски стаж по смисъла на чл. 213, ал. 2 от ЗПУО и чл. 19 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж;
•    да са български граждани; граждани на други държави членки; чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби; продължително пребиваващи в страната чужди граждани – със съгласие на началника на съответното регионално управление на образованието; дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани;
•    да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
•    да не са лишавани от право да упражняват професията си;
•    да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката.
Допълнителни изисквания и квалификации:
•    добра компютърна грамотност – MS Оffice;
•    други документи, удостоверяващи професионална квалификация.
  Като предимство се счита:
•    опит в областта на предучилищното образование;
•    придобита професионално-квалификационна степен;
•    участие в разработването и реализацията на програми и проекти.

3.    Начин на провеждане на конкурса:
3.1.    Първи етап – допускане до участие по документи;
3.2.    Втори етап – представяне и защита на концепция за дейността и развитието на Детска градина „Калина“ – град Трявна за период от 3 години, подробно разработена за първата от тях;
3.3.    Трети етап – събеседване с кандидата.

4.    Брой работни места: 1

5.    Документи, които кандидатите за участие в конкурса трябва да представят:
5.1.    заявление за участие в конкурс (свободен текст);
5.2.    професионална автобиография;
5.3.    копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
5.4.    копия от документи, удостоверяващи продължителността на учителския стаж – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка;
5.5.    копие от свидетелство за съдимост (в срок на валидност);
5.6.    свидетелство за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за заемане на длъжността директор на общинска детска градина;
5.7.    удостоверение от психодиспансер;
5.8.    декларация, че не са лишавани от право да упражняват професията си;
5.9.    декларация, че не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и че не са реабилитирани;
5.10.     концепция за Детска градина „Калина“ – град Трявна за 3-годишен период, като подробно е разработена за първата година – в 5 /пет/ екземпляра. 
Концепцията съдържа:
- анализ и оценка на състоянието на детската градина; основни проблеми на функционирането й;
- тенденции и възможности за развитието на детската градина като образователна институция и мястото й в образователна мрежа на община Трявна;
- планиране, организация и контрол на образователно-възпитателния процес;
- сътрудничество с образователни институции и социални партньори;
- управление на човешките ресурси, финансирането, обогатяването на техническите средства и материалната база на детската градина;
- етапи на реализация на концепцията.

Предварително, при поискване или при подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

6.    Място и срок на подаване на документите за участие в конкурса: 
Документите се подават в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса /до 31.07.2020 г./ в „Деловодство/Информация“ в сградата на Общинска администрация - Трявна находяща се на адрес: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 21, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа.

Всички списъци или други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на Община Трявна – www.tryavna.bg, раздел „Актуално“, подраздел “Кариери“. До заинтересованите лица и кандидати не се изпращат отделни писмени съобщения, а те се считат за редовно уведомени на датата на публикуване на интернет страницата на общината.   

Общодостъпно място, на което да се публикуват списъците и всички съобщения във връзка с провеждането на конкурса, ако интернет страницата на Община Трявна не работи е – Таблото за обяви и съобщения в сградата на Общинска администрация – Трявна, находяща се в гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 21. 

7.    Правила за провеждане на конкурса и извършване на оценяването на кандидатите:
След изтичането на срока, посочен в заповедта за обявяване на конкурса, кметът назначава със заповед комисия  по чл. 93 от Кодекса на труда и  чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование. Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват най-малко 1/2 от членовете й.

Комисията проверява постъпилите документи и взема решение дали да допусне или не до участие кандидатите, подали документи за участие. Комисията съставя списък на допуснатите и на недопуснатите (ако има такива) кандидати. Списъкът се помества на официалната  интернет страница на общината и се поставя на таблото за обяви в сградата на Общинска администрация - Трявна. Чрез публикуване на списъците на официалната  интернет страница на общината и поставянето им на таблото за обяви в сградата на Общинска администрация – Трявна се счита, че всички кандидати и заинтересовани лица са валидно писмено уведомени. Недопуснатите кандидати, в 7-дневен срок от публикуване на списъка, могат да направят възражение пред работодателя, обявил конкурса, който в 3-дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно. 

В списъка на допуснатите кандидати се обявяват датата и часът на започване на оценяването на представените концепции, тяхната защита и събеседване, както и мястото на провеждане на конкурса. 

Допуснатите кандидати се явяват пред комисията за провеждане на конкурса по реда на подаване на документите за участие в конкурса.
Комисията предоставя възможност на всеки кандидат да представи устно разработената от него концепция. Всеки от членовете на комисията може да задава допълващи и уточняващи въпроси.

По време на събеседването представянето и защитата на концепцията, освен кандидата, присъстват само членовете на комисията. 
Комисията оценява представената концепция, защитата от кандидата и проведеното събеседване, съгласно критериите в оценъчна карта  / Приложение № 1/, като всеки член от комисията попълва отделна карта. 

Окончателната оценка за всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, за което се попълва обща оценъчна карта /Приложение № 2/.

Комисията класира кандидатите по низходящ ред според техните резултати. При равен брой точки на кандидати комисията извършва тяхното класиране чрез гласуване, като решението се взима с мнозинство половината плюс един от присъстващите членове.

Всички останали решения на комисията се взимат с мнозинство половината плюс един от присъстващите членове.

За решенията на комисията се съставя протокол, който се подписва от всички членове на комисията.

След приключването на конкурса, протоколът заедно с всички оценъчни карти се предава от председателя на комисията на кмета на община Трявна.

Протоколът за проведения конкурс и документите на кандидатите се съхраняват в архива на община Трявна до провеждане на следващ конкурс.

Обявата за конкурса (съдържаща начина на провеждането му, изискванията към кандидатите, необходимите документи, срока и мястото за тяхното подаване, както и правилата за провеждане на конкурса и извършване на оценяването на кандидатите) да бъде публикувана на интернет страницата на Община Трявна, в специализиран сайт или портал за търсене на работа - Jobs.bg и във в. „Тревненска седмица“.
 29.07.2020
28.07.2020
27.07.2020
26.07.2020
24.07.2020
24.07.2020
23.07.2020
23.07.2020
22.07.2020
21.07.2020
20.07.2020
18.07.2020
17.07.2020
15.07.2020
11.07.2020
10.07.2020
10.07.2020
10.07.2020
10.07.2020
10.07.2020
09.07.2020
03.07.2020
03.07.2020
02.07.2020
02.07.2020

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |