Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Стартира национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”

Стартира национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”

24.02.2020   

Програмата е насочена към осигуряване на заетост на безработни лица в дейности, свързани с предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България.

Работодатели по Програмата са общинските администрации, които в партньорство с  Дирекция „Бюро по труда” /ДБТ/ ще извършат подбор на кандидатите за работа.

Обхват на Програмата са:

  • Безработни лица, регистрирани в ДБТ, на които ще бъде осигурена заетост на пълно или непълно работно време.
  • Хора, нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда.

За включване в програмата, безработните лица подават заявление в Дирекция „Бюро по труда”.

Нуждаещите се от грижи лица подават Заявление-декларация за включване в  Общинската администрация по настоящ адрес.

Лицата могат да бъдат включени в Програмата, ако отговарят и на следните условия:

  • месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД- 375,00), определен с Постановление на Министерския съвет;
  • да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
  • да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
  • да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;
  • да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД;
  • да не са включени в механизма лична помощ;
  • да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми, и проекти.

 

За община Трявна заявления се подават в Център за социална рехабилитация и интеграция – град Трявна. Телефон за повече информация: 0877 133 580. Лице за контакт – Ивелина Иванова.28.02.2020
28.02.2020
27.02.2020
27.02.2020
27.02.2020
27.02.2020
27.02.2020
26.02.2020
25.02.2020
24.02.2020
24.02.2020
22.02.2020
20.02.2020
19.02.2020
18.02.2020
17.02.2020
17.02.2020
17.02.2020
17.02.2020
12.02.2020
10.02.2020
08.02.2020
08.02.2020
07.02.2020
06.02.2020
06.02.2020
06.02.2020
05.02.2020

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |