Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Конкурс за заемане на длъжността „Главен инженер“

17.02.2020   

ОБЩИНА  ТРЯВНА

На основание чл. 44, ал. 2 от Законa за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 10а от Закона за държавния служител и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители                                                                   
ОБЩИНА  ТРЯВНА
ОБЯВЯВA:


Конкурс за заемане на длъжността „Главен инженер“ в Дирекция "Териториално и селищно устройство” в Община Трявна, при следните условия:

1. Кратко описание на длъжността: Организира и контролира строителната дейност на общината съгласно приетия план за годината. Разработва перспективни проектопланове по развитие на инфраструктурната мрежа обхващаща водоснабдяване, канализация, пътни връзки, улична мрежа, електропроводи и съоръжения. Строителство, развитие и поддържане на инфраструктурата на общината.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
2.1. По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.:
- Висше образование, минимална образователна степен: Бакалавър по специалностите „ Промишлено и гражданско строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“, „Транспортно строителство“, „В и К“, „Хидростроителство“ и „Геодезия“; 
- Професионален опит: 3 години;
- Длъжностно ниво: 8;
- Ръководно ниво: Експертно ниво 4;
- Ранг: IV младши;
- Вид правоотношение: Служебно.
2.2. По Закона за държавния служител:
2.2.1. За държавен служител може да бъде назначено лице, което:
- Да е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
- Да е навършило пълнолетие;
- Да не е поставено под запрещение;
- Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
- Да не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- Да отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.
2.2.2.    Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:
- Би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруг лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
- Е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
- Е народен представител;
- Е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;
- Заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
- Работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във виеше училище;
- Работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл. 16а, ал. 4 или чл. 81б.

3.  Начин на провеждане на конкурса:
3.1. Представяне на концепция за стратегическо управление на тема: „Контрол на състоянието на публичната инфраструктура в община Трявна“ както и защита на същата.
3.2. Интервю.
Конкурсът се провежда от комисия, назначена от органа по назначаването, според правилата на настоящата заповед и тези регламентирани в Раздел VII „Начини за провеждане на конкурса“, от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

4. Брой работни места: 1.

5. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 610 лв. Максимален размер на основна заплата за длъжността: 2700 лв.
Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалният опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

6.    Документи, които кандидатите за участие в конкурса трябва да представят:
6.1. Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;
6.2.    Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, ако такава е придобита. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
6.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител (при наличие на такива);
6.5. Автобиография;
6.6. Мотивационно писмо.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Документите по т.6 може да се подават по електронен път, на официалния e-mail адрес на Община Трявна – tryavna@tryavna.bg, като в този случай заявлението по т.6.1 и декларацията по т. 6.2 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

7. На седмия ден от крайната дата за подаване на документите списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати се обявяват на интернет страницата на Община Трявна – www.tryavna.bg. 

8. Не по-късно от 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати комисията информира кандидатите за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса чрез публикуване на информацията на интернет страницата на Община Трявна – www.tryavna.bg. 

9.  Място и срок на подаване на документите за участие в конкурса: 
Документите се подават в „Деловодство/Информация“ в сградата на Общинска администрация - Трявна находяща се на адрес: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 21, в срок до 17:00 часа на 28.02.2020 г.

10. Всички списъци или други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на Община Трявна – www.tryavna.bg, раздел „Актуално“, подраздел “Кариери“.

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител нареждам обявлението за конкурса да се публикува в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа - Jobs.bg и на интернет страницата на Община Трявна – www.tryavna.bg, раздел „Актуално“, подраздел “Кариери“.
 28.02.2020
28.02.2020
27.02.2020
27.02.2020
27.02.2020
27.02.2020
27.02.2020
26.02.2020
25.02.2020
24.02.2020
24.02.2020
24.02.2020
22.02.2020
20.02.2020
19.02.2020
18.02.2020
17.02.2020
17.02.2020
17.02.2020
12.02.2020
10.02.2020
08.02.2020
08.02.2020
07.02.2020
06.02.2020
06.02.2020
06.02.2020
05.02.2020

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |