Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Мерки, които предстои да бъдат отворени през месец май от МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“

Мерки, които предстои да бъдат отворени през месец май от МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“

07.02.2019   

Мярка ОП РЧР 01 „Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“

 

Индикативно отваряне на мярката:

Месец Май 2019 г. – бюджет 400 000 лв.

 

Мярката има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица.

Описание на обхвата – Цялата територия на МИГ

 

Допустими получатели (кандидати и партньори)*:

- Работодатели – микро-, малки и средни предприятия;

- Социални партньори;

- Общини – общините Дряново и Трявна;

- Неправителствени организации;

- Обучителни организации.

 

*Забележка: Партньорствата са възможни, но не са задължителни.

 

Допустими дейности и разходи

Допустими дейности за целевите групи по ИП 1:

- Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;

- Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права;

- Психологическо подпомагане и предоставяне на мотивационно обучение;

- Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;

- Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;

- Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение;

- Осигуряване на обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване;

- Предоставяне на стимули за насърчаване на мобилността на търсещи работа лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда;

- Предоставяне на стимули за насърчаване на мобилността на търсещи работа лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда;

- Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда;

- Работа с работодателите за преодоляване на дискриминационни нагласи при наемането на представители на уязвими групи на пазара на труда, заедно с предоставянето на посреднически услуги за работодателите.

Допустими дейности за целевите групи по ИП 3:

- Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, организация на трудови борси и други подкрепящи услуги за заетост;

- Дейности за активиране на икономически неактивни младежи, които не са в образование или обучение, за включването им на пазара на труда, в т.ч. информационни кампании и събития, трудови борси, ателиета за търсене на работа и др.;

- Професионално информиране и консултиране; психологическо подпомагане;

- Предоставяне на обучение след регистрация като безработно лице - мотивационни обучения, обучение за придобиване на професионална квалификация, обучение за придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности, обучения по предприемачество;

- Осигуряване на възможност за заетост, в т.ч. обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване, след регистрация като безработно лице;

-  Предоставяне на стимули за насърчаване на географската мобилност с цел работа;

- Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни младежи;

- Популяризиране и насърчаване стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество; 

- Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения;

- Подпомагане разработването на бизнес идеи и насочване към финансиращи програми за стартиращи предприемачи, в т.ч. по ОП РЧР.

Допустими разходи:

Допустимите разходи се определят на база изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ и ПМС № 189/28.07.2016г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на ЕС и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, разпоредбите на Регламент № 1303/2013, Регламент № 1304/2013, Регламент № 966/2012 и приложимото национално законодателство за финансовата рамка 2014 – 2020г.

По-конкретно, допустимите разходи ще бъдат описани в Насоките за кандидатстване към всяка процедура за подбор на проекти от Стратегията за ВОМР.

Финансови параметри за проектите.

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 50 000 лева. 

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 200 000 лева.

Интензитет на подпомагане.

Финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер  до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Размер на финансовата помощ.

Бюджетът на тази мярка е в размер на 400 000 лева.

Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 200 000 лева.

 

 

Мярка ОП РЧР 02 „Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна“

 

Индикативно отваряне на мярката:

Месец Май 2019 г. – бюджет 400 000 лв.

 

 Мярката цели осигуряване на безопасни условия на труд в предприятията, както и подобряване на работната среда, организацията на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

Описание на обхвата – Цялата територия на МИГ.

 

Допустими получатели (кандидати и партньори)*:

- Работодатели - микро-, малки и средни предприятия;

- Обучителни организации;

- Социални партньори;

- Неправителствени организации.

*Забележка: Партньорствата са възможни, но не са задължителни.

 

Допустими дейности и разходи:

Допустими дейности:

- Предоставяне на посреднически услуги;

- Предоставяне на обучения на работното място;

- Подкрепа за практики и предоставяне на услуги за заети и работодатели с цел превенция или смекчаване последствията от икономическо преструктуриране;

- Подкрепа за практики за насърчаване професионалната и географската мобилност на заети лица;

- Подкрепа за практики за въвеждане на гъвкави форми на заетост;

- Подкрепа за практики за усъвършенстване на системите за управление на човешките ресурси в предприятията, с акцент върху практиките за трайно

интегриране на младите хора на работното място, по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители;

- Подкрепа за практики за въвеждане на иновативни, по-производителни и „по-зелени” модели за организация на труда в предприятията; в т.ч. за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите, както и за подобряване на социалния климат;

- Подкрепа за практики, насочени към стимулиране на защитата на трудовите, осигурителните и социалните права на работниците и служителите, равнопоставеността и равното третиране на работното място;

- Подкрепа за практики, насочени към развитие на корпоративната социална отговорност;

- Подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост;

- Предоставяне на обучения за мениджъри на МСП и предприемачи с оглед подобряване на техните управленски и предприемачески умения.

 Допустими разходи:

Допустимите разходи се определят на база изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ и ПМС № 189/28.07.2016г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на ЕС и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, разпоредбите на Регламент № 1303/2013, Регламент № 1304/2013, Регламент № 966/2012 и приложимото национално законодателство за финансовата рамка 2014 – 2020г.

По-конкретно, допустимите разходи ще бъдат описани в Насоките за кандидатстване към всяка процедура за подбор на проекти от Стратегията за ВОМР.

 

Финансови параметри за проектите

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева. 

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 100 000 лева.

 

Интензитет на подпомагане

Финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер  до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 

Размер на финансовата помощ

Бюджетът на тази мярка е в размер на 400 000 лева.

Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 100 000 лева.

 

Мярка ОП РЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“

 

Индикативно отваряне на мярката:

Месец Май 2019 г. – бюджет 286 408 лв.

Общата цел на мярката е да допринесе за повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.

 

Описание на обхвата – Цялата територия на МИГ.

 

Допустими получатели (кандидати и партньори)*:

- Общините Дряново и Трявна;

- Социални предприятия;

- Неправителствени организации;

- Доставчици на социални и здравни услуги;

-  Работодатели.

*Забележка: Партньорствата са възможни, но не са задължителни.

 

Допустими дейности и разходи:

Допустими дейности:

Направление I „Подобряване достъпа до заетост”:

 – активиране на икономически неактивни лица; посредничество за намиране на работа;

- професионално информиране и консултиране; психологическо подпомагане; мотивационно обучение;

- предоставяне на обучение; включване в стажуване, чиракуване, заетост в т.ч. в сферата на социалната икономика; насърчаване на самостоятелната заетост и др.;

Направление II „Подобряване достъпа до образование”:

– превенция на ранното отпадане от училище;

- интеграция в образователната система на деца и младежи;

- подобряване достъпа до образователни услуги за ранно детско развитие;

-  ограмотяване на възрастни;

Направление III „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”:

– подобряване достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги, съгласно специфичните потребности на целевата група;

- предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна медиация на представителите на целевите групи; повишаване информираността относно социалните и здравните им права;

- насърчаване семейното планиране и отговорното родителство;

- повишаване здравната култура и др.;

Направление IV „Развитие на местните общности и преодоляване на

негативните стереотипи”:

– планиране, управление, наблюдение и оценка на инициативи за социално-икономическа интеграция на социално изключени хора, групи и маргинализирани общности и за общностно развитие;

- общностни дейности за промяна на практики, имащи негативно влияние върху социалното включване;

- подкрепа за включване на целевите групи в процесите на формиране и изпълнение на национални и местни политики; инициативи за преодоляване на стереотипи;

- инициативи за популяризиране на културната идентичност на етнически общности, вкл. в сферата на традиционните дейности и талантите (занаяти и изкуства).

* Задължително e проектите  да съдържат няколко дейности от направление III. „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”.

За да се гарантира интегрирания характер на интервенциите, препоръчително е включването на поне една дейност от всяко едно от останалите три направления.

 

Допустими разходи:

Допустимите разходи се определят на база изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ и ПМС № 189/28.07.2016г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на ЕС и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, разпоредбите на Регламент № 1303/2013, Регламент № 1304/2013, Регламент № 966/2012 и приложимото национално законодателство за финансовата рамка 2014 – 2020г.

По-конкретно, допустимите разходи ще бъдат описани в Насоките за кандидатстване към всяка процедура за подбор на проекти от Стратегията за ВОМР.

 

Финансови параметри за проектите:

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева. 

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 100 000 лева.

 

Интензитет на подпомагане:

Финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер  до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 

Размер на финансовата помощ:

Бюджетът на тази мярка е в размер на 286 408 лв.

Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 100 000 лева.26.02.2019
25.02.2019
19.02.2019
13.02.2019
12.02.2019
12.02.2019
08.02.2019
06.02.2019
05.02.2019
05.02.2019

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |