Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Проведено обществено обсъждане на намерение за кандидатстване за отоплителна система на пелети към съществуваща отоплителна инсталация на ДГ „Калина“

Проведено обществено обсъждане на намерение за кандидатстване за отоплителна система на пелети към съществуваща отоплителна инсталация на ДГ „Калина“

08.06.2021   

На 27-ми май 2021 г. от 17:00 часа във физкултурния салон на ДГ „Калина“ се проведе обществено обсъждане на намерение за кандидатстване с проектно предложение: „Доставка и монтаж на отоплителна система на пелети към съществуваща отоплителна инсталация на ДГ „Калина“ (сграда детска градина)“ по Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ по приема за 2021 година. Проектното предложение е на стойност 30 000 лв. без ДДС.

На срещата присъстваха 22 души – граждани на общината, родители, персонал на детската градина.

В началото думата бе дадена на кмета на Община Трявна г-жа Силвия Кръстева, която представи кратко резюме на мярката, с нейните приоритети, и посочи идеята на Община Трявна за кандидатстване, а именно доставка и монтаж на два броя котли на пелети, които да бъдат присъединени към отоплителната инстлация на сградата на детската градина. Беше представена съществуващата отоплителна ситема на сградата, която е обновена цялостно сравнително скоро, но е захранвана от стар нафтов котел Viessmann, който е проблематичен. Г-жа Кръстева запозна присъстващите с резултатите от консултации, проведени с експерт, който препоръчва отоплението на сградата да премине на пелетно гориво, като предлага това да стане с монтаж на два броя котли по 80kW, които ще се свържат със съществуващата система с хидравличен разпределител със съществуващите водоразпределители. За целта трябва да се монтират и два броя външни комини от хром никел – по един за всеки котел.

Г-жа Кръстева посочи, че очакванията са като резултат от изпълнението на проекта разходите за отопление на сградата да намалеят с около 50% и да се повиши надеждността на отоплителната инсталация.

След края на презентацията думата бе дадена на присъстващите за въпроси и препоръки. Такива не бяха отправени.

Присъстващите пожелаха успех на разработваното проектно предложение и потвърдиха желанието си въпросния проект действително да се реализира в така представения си вид и пожелаха на добър час на проектното предложение. Поради липса на предложения и въпроси срещата бе закрита.09.06.2021
09.06.2021
09.06.2021
07.06.2021
04.06.2021
02.06.2021
02.06.2021
01.06.2021

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |