Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Материали за заседанията

22.05.2020   

Предл. год. фин.отчет на МБАЛ – Трявна за 2019 година;

Предл за упълн. в МБАЛ Габрово;

Предл. год. фин. отчет на МЦ – Трявна за 2019 година;

Предл. год. фин. отчет на „Тревненска седмица“ – Трявна за 2019 година;

Предл. год. фин. отчет на „Здравец“ – Трявна за 2019 година;

Предл. общ.горски територии;

Предл. В и К;

Предл. колектор Т-на; 

Предл. доп. Наредба данъци;

Предл. искане на съгл. за погасяване на задълж. във връзка със З-д № 16421.05.2019 г. на ИАОС;

Предл. промяна бюджет към 31.03.2020 г.;

Предложение за промяна в Справка по чл. 87 от ДБРБ за 2020 г.;

Пред промяна в разчета за капиталови разходи за 2020 г.;

Предл. командировки Кмет;

Предл. годишен план социални услуги;

Предл. мобилно приложение;

Предл. частично освобожд. от наемни вноски на наемателите на ателиета за занаяти;

Предл. намни вноски Калинчева къща;

Предл. отчет за изпълн програмата за опазване на околната среда на Община Трявна за 2019 г.;

Отчет програмата ООС-2019;

Предл. отчет за състоянието на общ. собственост през 2019 г.;

Предл. отчет ОбС;

Предл.разреш. изработване на ПУП – ПР и ПЗ за частично изм. на ЗРП на гр. Трявна за част от кв. 51, кв. 126, кв. 134;

Предл. ПУП Бижовци;

Предл. отм. Р-ния 77 и 78;

Предл. цена за учред. право на пристрояване в ПИ, ЧОС с идентификатор 73403.501.300;

21 Предл. отд. под наем на зем. земя с начин на трайно ползване нива от ОПФ, чрез публичен търг с явно наддаване;

Предл. общ.поз.фонд;

Предл. продажба кв. Късовци;

Предл. продажба Бангейци;

Предл. продажба метална конструкция.09.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
22.05.2020
22.05.2020
22.05.2020
22.05.2020
22.05.2020

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |