Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Материали за заседанията

22.05.2020   

Предл. год. фин.отчет на МБАЛ – Трявна за 2019 година;

Предл за упълн. в МБАЛ Габрово;

Предл. год. фин. отчет на МЦ – Трявна за 2019 година;

Предл. год. фин. отчет на „Тревненска седмица“ – Трявна за 2019 година;

Предл. год. фин. отчет на „Здравец“ – Трявна за 2019 година;

Предл. общ.горски територии;

Предл. В и К;

Предл. колектор Т-на; 

Предл. доп. Наредба данъци;

Предл. искане на съгл. за погасяване на задълж. във връзка със З-д № 16421.05.2019 г. на ИАОС;

Предл. промяна бюджет към 31.03.2020 г.;

Предложение за промяна в Справка по чл. 87 от ДБРБ за 2020 г.;

Пред промяна в разчета за капиталови разходи за 2020 г.;

Предл. командировки Кмет;

Предл. годишен план социални услуги;

Предл. мобилно приложение;

Предл. частично освобожд. от наемни вноски на наемателите на ателиета за занаяти;

Предл. намни вноски Калинчева къща;

Предл. отчет за изпълн програмата за опазване на околната среда на Община Трявна за 2019 г.;

Отчет програмата ООС-2019;

Предл. отчет за състоянието на общ. собственост през 2019 г.;

Предл. отчет ОбС;

Предл.разреш. изработване на ПУП – ПР и ПЗ за частично изм. на ЗРП на гр. Трявна за част от кв. 51, кв. 126, кв. 134;

Предл. ПУП Бижовци;

Предл. отм. Р-ния 77 и 78;

Предл. цена за учред. право на пристрояване в ПИ, ЧОС с идентификатор 73403.501.300;

21 Предл. отд. под наем на зем. земя с начин на трайно ползване нива от ОПФ, чрез публичен търг с явно наддаване;

Предл. общ.поз.фонд;

Предл. продажба кв. Късовци;

Предл. продажба Бангейци;

Предл. продажба метална конструкция.22.05.2020
22.05.2020
22.05.2020
22.05.2020
22.05.2020

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |