Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Мерки, които предстои да бъдат отворени през месец март от МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“

Мерки, които предстои да бъдат отворени през месец март от МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“

05.02.2019   

Мярка ОПОС 109 „Подобряване на природозащитното състояние на видове  от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“

Индикативно отваряне на мярката:

•          Месец март 2019 г. – бюджет 447 202.48 лв.

 

Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 на територията на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“, докладвани в неблагоприятно-незадоволително състояние“.

Допустими бенефициенти:

- Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност със седалище и адрес на управление на територията на МИГ;

- Общини със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ

МИГ не е допустим получател.

 

Допустими дейности и разходи:

Допустими дейности:

1. Извършване на преки консервационни дейности за видове, докладвани в неблагоприятно-незадоволително състояние;

2. Изграждане/реконструкция/рехабилитация на инфраструктура, необходима за подобряване на природозащитното състояние на видове, докладвани в неблагоприятно-незадоволително състояние.

Посочените дейности не са изчерпателни. Окончателните допустими дейности за проектите, подавани в рамките на стратегия за ВОМР, ще бъдат част от указанията на УО за по чл. 37, ал. 1 по ПМС 161/2016 г.

Допустими разходи:

1. Разходи за СМР.

2. Разходи за материални активи.

3. Разходи за нематериални активи.

4. Разходи за услуги.

5. Разходи за такси.

6. Разходи за материали.

7. Разходи за персонал.

8. Разходи за провеждане и участие в мероприятия.

9. Непреки разходи.

10. Невъзстановим ДДС.

11. Недопустими разходи.

Конкретните допустими за финансиране разходи ще бъдат допълнително определени в насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“ по ОПОС 2014 – 2020г.

В случай, че в стратегията са включени недопустими разходи, те не следва да са други освен, посочените в чл. 26 на ПМС 189/2016 г.

Финансови параметри за проектите

Максималният размер на допустимите разходи за проект е съгласно насоките за кандидатстване по ОПОС 2014 -2020 г.

 

Интензитет на подпомагане (процент на съфинансиране)

Процентът на съфинансиране се определя в насоките за кандидатстване по ОПОС 2014 – 2020г.

Размер на финансовата помощ

Бюджетът на тази мярка е в размер на 447 202.48 лева.

 

*Забележка: Обхват на мярка ОПОС 109 можете да намерите в приложения по-долу файл.

 

 

Мярка ОП НОИР 01 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“

Индикативно отваряне на мярката:

•  Месец март 2019 г. – бюджет 520 000 лв.

 

Мярката се финансира от Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ Инвестиционен приоритет (ИП) 9.ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, като например ромите” (с финансиране от ЕСФ) на ОП НОИР 2014 – 2020 г.

Описание на обхвата – Цялата територия на МИГ

 

Допустими получатели:

• Общините Дряново и Трявна;

• Детски градини;

• Училища.

Допустими партньори: Общините Дряново и Трявна; Детски градини; Училища; Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Допустимите получатели/партньори следва да имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ/МИРГ и да реализират проектите си към стратегиите по подхода ВОМР на същата територия.

Целеви групи по мярката:

• Деца и ученици от маргинализирани групи, включително роми;

• Родители/настойници от маргинализираните групи, включително роми.

С цел постигане на интеграционен ефект от проектните дейности, са допустими разходи за деца и техните родители/настойници, които не са представители на маргинализираните групи.

 

Допустими дейности и разходи:

Допустими дейности, свързани с:

1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи):

- привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с деца от тези групи;

-  допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин;

-  взаимодействие с родители;

-  допълнителна работа на педагогическите специалисти с деца от маргинализирани групи (вкл. работа през летните месеци);

-  подобряване на материално-битовите условия в образователните институции, включително съвременно ИКТ оборудване и електронни образователни продукти;

-  осигуряване на транспорт и хранене, когато това не се финансира от държавния или общинския бюджет;

-   други дейности, включени в общински програми със сходен характер.

2. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование:

- осигуряване на ученическо общежитие (където е възможно) ;

- осигуряване на хранене в професионалните гимназии;

- осигуряване на транспорт от местоживеене до професионално училище и обратно;

- закупуването на учебници, учебни пособия и материали;

- допълнително обучение за ученици с образователни затруднения;

- подобряване на материално-битовите условия в професионалните гимназии и ученическите общежития, в които са настанени деца учащи в професионални гимназии, включително закупуване на съвременна ИКТ и оборудване за провеждане на  практическо обучение;

- допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализирани групи (включително през лятото);

- провеждане на информационни кампании за включване в системата на професионалното образование сред родителите и децата от маргинализираните групи.

3. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата:

- допълнително обучение за преодоляване на образователни трудности;

- привличане и включване  на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с ученици от тези групи;

- взаимодействие с родители;

- допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализираните групи (вкл. за обхващането им в системата на образованието и за предотвратяване на преждевременното им напускане);

- хранене в училищата,

- закупуване на учебни материали и пособия;

- подобряване на материално-битовите условия в училищата, включително закупуване на ИКТ;

-  други дейности, включени в общински програми със сходен характер.

4. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез  допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

Допустими разходи:

I. Разходи за персонал/участници в изпълнение на дейностите

1. Разходи за възнаграждения (включително допълнително материално стимулиране), както и осигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на осигурителя съгласно националното законодателство.

2. Разходи за командировки, съгласно Наредбата за командировките в страната.

2.1. Разходи за „пътни“ на персонала, включен в точка 1.

2.2. Разходи за „дневни“ на персонала, включен в точка 1.

2.3. Разходи за „квартирни“ на персонала, включен в точка 1.

2.4. Пътни разходи за лицата от допустимите целеви групи. (извън случаите, в които е предоставен организиран транспорт).

II. Разходи за материали

1. Разходи за канцеларски материали и офис консумативи.

2. Разходи за дидактически материали (учебна литература, помагала, учебни и спортни пособия и др.).

3. Разходи за оборудване и обзавеждане (активи на стойност под прага на същественост).

4. Разходи за гориво (за служебен транспорт на организацията- бенефициент за изпълнение на дейности по проекта).

III. Разходи за услуги

1. Разходи за организиран транспорт при изпълнение на дейностите по проекта, където е приложимо.

2. Режийни разходи за помещенията, в които ще се изпълняват дейности по проекта (разходи за електрически ток, студена вода, отопление, почистване и др.).

3. Разходи за изграждане на образователна ИКТ среда  (окабеляване на стаи/кабинети, свързаност на сървър с компютри в мрежа и др.) в училищата и детските градини.

4. Разходи за застраховки за лицата от допустимите целеви групи, където е приложимо.

5. Разходи за хранене в детските градини и училищата.

6. Разходи за  информация и комуникация.

IV. Разходи за провеждане и участие в мероприятия

1. Разходи за организиране и провеждане на мероприятия за лицата от целевите групи.

2. Разходи за участие в мероприятия на лицата от целевите групи.

V. Непреки разходи

1. Разходи за възнаграждения на екипа за организация и управление на проекта, включително осигурителните и здравно-осигурителните вноски за сметка на осигурителя съгласно националното законодателство. 

2. Разходи за командировки на екипа за организация и управление на проекта, съгласно Наредбата за командировките в страната.

3. Разходи за канцеларски материали и офис консумативи.                                                                                                                                                                                                  

4. Режийни разходи при ползване на офис за администриране на проекта (разходи за електрически ток, студена вода, отопление и др.).

5. Разходи за наем на офис за администриране на проекта.

 

Финансови параметри за проектите:

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 50 000 лева. 

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 100 000 лева.

 

Интензитет на подпомагане:

Финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 

Размер на финансовата помощ

Размерът на финансовата помощ по тази мярка е 520 000 лв.

Финансовата помощ за един проект по тази мярка не може да надхвърля 100 000 лева.

 

 

Мярка ОП РЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“

 

Индикативно отваряне на мярката:

Месец Март 2019 г.  – бюджет 400 000 лв.

Основна цел на мярката е да се създадат предпоставки и възможности за заетост и професионална интеграция в социалните предприятия на хората с увреждания и други представители на рискови групи, като важна предпоставка за намаляване на бедността и риска от социално изключване.

 

Описание на обхвата – Цялата територия на МИГ.

 

Допустими получатели (кандидати и партньори)*:

- Неправителствени организации;

- Доставчици на социални услуги;

- Общините Дряново и Трявна.

- Социални предприятия;

- Работодатели;

- Специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания;

- Обучителни организации.

*Забележка: Партньорствата са възможни, но не са задължителни.

Допустимите бенефициенти и партньори, посочени като такива по настояща мярка са избрани от сферата на стопанския, нестопанския сектор и публичен сектори, тъй като всички те разполагат с потенциал за изпълнение на проекти по приложимата мярка. Освен това, доставчиците на социални услуги, съществуващите социални предприятия   и двете общини – Дряново и Трявна са пряко заинтересовани от устойчивото развитие на социалната икономика на територията на МИГ.

 

Допустими дейности и разходи:

Допустими дейности:

- Подкрепа за дейността на социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост;

- Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество;

- Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;

- Обучение и квалификация за лицата, за които се осигурява заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;

- Оборудване и адаптиране на работни места;

- Подкрепа за дейности, свързани със създаване на партньорства и разпространение на добри практики в сферата на социалната икономика;

- Подобряване на капацитета и човешките ресурси за ефективно управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;

- Предоставяне на „подкрепена заетост” на хората с увреждания;

- Обществени информационни кампании относно потенциала на социалната икономика.

Допустими разходи:

Допустимите разходи се определят на база изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ и ПМС № 189/28.07.2016г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на ЕС и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, разпоредбите на Регламент № 1303/2013, Регламент № 1304/2013, Регламент № 966/2012 и приложимото национално законодателство за финансовата рамка 2014 – 2020г.

По-конкретно, допустимите разходи ще бъдат описани в Насоките за кандидатстване към всяка процедура за подбор на проекти от Стратегията за ВОМР.

 

Финансови параметри за проектите:

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 100 000 лева. 

Максимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 200 000 лева.

 

Интензитет на подпомагане.

Финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 

Размер на финансовата помощ.

Бюджетът на тази мярка е в размер на 400 000 лв.

Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 200 000 лева.

 

Следете за актуална информация на: mig-dryanovo-tryavna.eu26.02.2019
25.02.2019
19.02.2019
13.02.2019
12.02.2019
12.02.2019
08.02.2019
07.02.2019
06.02.2019
05.02.2019

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |