Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

ПОКАНА № 9 за заседание на Общински съвет - Трявна на 18.07.2017 г.

 

 

П О К А Н А   № 9

 

            Съгласно чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М:

 

            Общински съвет - Трявна на заседание, което да бъде проведено на 18.07.2017 г. от 14.00 ч. в залата на Община Трявна, стая № 403, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение относно отмяна на Решение № 70 от 25.04.2017г. на Общински съвет – Трявна.

Вносител: Председателят на
общинския съвет

 

2. Предложение относно  отмяна на Решение № 92/21.06.2017г. на Общински съвет - Трявна.

Вносител: Кметът на общината

 

3. Предложение за промяна в разчета за капиталови разходи и бюджета на общината за 2017 г.

Вносител: Кметът на общината

 

4. Предложение относно  изменение и допълнение на НАРЕДБА за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на община Трявна и НАРЕДБА за  определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна.

Вносител: Кметът на общината

 

5. Предложение относно   приемане на Годишен план за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици в община Трявна през 2017 г.

Вносител: Кметът на общината

 

6. Предложение относно създаване на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за устройството и дейността на Общински фонд „Култура“.

Вносител: МК „Промяна“

 

7. Предложение относно удостояване на Тодор Шарланджиев със званието „Почетен гражданин на Трявна“.

Вносител: Председателят на
общинския съвет

 

8. Предложение относно определяне на представител на Община Трявна в Общото събрание на „Трявна – 2000“ АД.

Вносител: Кметът на общината

 

9. Предложение относно определяне на представител на Община Трявна в Общото събрание на „Централ газ“ АД.

Вносител: Кметът на общината

 

10. Предложение относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: втори етаж от двуетажна сграда, находяща се в гр. Плачковци, квартал Пунговци, община Трявна.

Вносител: Кметът на общината

 

11. Предложение относно промяна границите на засегнатите имоти от поземления фонд на общ. Трявна вследствие отстраняване на несъответствията в контактните зони на землища Белица и Станчов хан.

Вносител: Кметът на общината

 

12. Предложение относно отдаване под наем на част от помещение - частна общинска собственост, намиращо се в сградата на НЧ „Пенчо Славейков 1871“ -  Трявна.

Вносител: Кметът на общината

 

13. Предложение относно отдаване под наем на помещение - публична общинска  собственост, намиращо се в сградата на Музей „Славейково школо” в  гр. Трявна, ул.”Ангел Кънчев” № 7.

Вносител: Кметът на общината

 

14. Предложение относно отдаване под наем на помещение - частна общинска собственост, лекарски кабинет. 

Вносител: Кметът на общината

 

15. Предложение относно отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване ниви и трайни насаждения от общинския поземлен фонд, на „Конарското“ ЕООД.

Вносител: Кметът на общината

 

16. Предложение относно отказ за предоставяне на земи от общински поземлен фонд. /с. Милевци/.

Вносител: Кметът на общината

 

17. Предложение относно отчет за дейността на Общински съвет – Трявна и неговите комисии за периода 01.01.2017г.-30.06.2017г.

Вносител: Председателят на
общинския съвет

 

18. Предложение относно отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Трявна за периода 01.01.2017г.-30.06.2017г.

Вносител: Кметът на общината

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:

/ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /

 

 20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
25-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter