Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

ПОКАНА за заседание на Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие

 

П О К А Н А  

            Каня Ви, на 17.07.2017 г. от 15.00 часа, в стая 403 на Община Трявна, на заседание на Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение относно отмяна на Решение № 70 от 25.04.2017г. на Общински съвет – Трявна.

Вносител: Председателят на
общинския съвет

 

2. Предложение относно  отмяна на Решение № 92/21.06.2017г. на Общински съвет - Трявна.

Вносител: Кметът на общината

 

3. Предложение относно определяне на представител на Община Трявна в Общото събрание на „Трявна – 2000“ АД.

Вносител: Кметът на общината

 

4. Предложение относно определяне на представител на Община Трявна в Общото събрание на „Централ газ“ АД.

Вносител: Кметът на общината

 

5. Предложение относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: втори етаж от двуетажна сграда, находяща се в гр. Плачковци, квартал Пунговци, община Трявна.

Вносител: Кметът на общината

 

6. Предложение относно промяна границите на засегнатите имоти от поземления фонд на общ. Трявна вследствие отстраняване на несъответствията в контактните зони на землища Белица и Станчов хан.

Вносител: Кметът на общината

 

7. Предложение относно отдаване под наем на част от помещение - частна общинска собственост, намиращо се в сградата на НЧ „Пенчо Славейков 1871“ -  Трявна.

Вносител: Кметът на общината

 

8. Предложение относно отдаване под наем на помещение - публична общинска  собственост, намиращо се в сградата на Музей „Славейково школо” в  гр. Трявна, ул.”Ангел Кънчев” № 7.

Вносител: Кметът на общината

 

9. Предложение относно отдаване под наем на помещение - частна общинска собственост, лекарски кабинет. 

Вносител: Кметът на общината

 

10. Предложение относно отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване ниви и трайни насаждения от общинския поземлен фонд, на „Конарското“ ЕООД.

Вносител: Кметът на общината

 

11. Предложение относно отказ за предоставяне на земи от общински поземлен фонд. /с. Милевци/.

Вносител: Кметът на общината

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ОСОПДДОУ:

 / РОЗИТА ПЕНЕВА /20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
25-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter