Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №30 Предоставяне под наем на помещениe - частна общинска собственост /SOS/

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 22.02.2017 г., ПРОТОКОЛ № 2

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА

Предоставяне под наем на помещениe - частна общинска собственост. /SOS/.

Вносител: Кметът на общината

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 30

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с  чл.14, ал.6 от ЗОС, чл.21, ал.14 от  Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Трявна

 

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Кмета на Общината да сключи нов договор за наем с SOS Детски селища България, без търг или конкурс, за срок от 5 (пет) години, за помещение № 31 с полезна площ 20.80 кв.м, намиращо се в сграда  с идентификатор 73403.501.2572.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед №РД-18-21/12.05.2010г. на изп. директор на АГКК гр.София – гр.Трявна, ул.”Лясков дял” №1, при следните задължителни условия:

        1. 1. Помещението да се използва за предоставяне на социални услуги.

        1. 2. Приема  месечна наемна цена в размер на 11.50 лв. без ДДС, (13.80 лв. с включен 20% ДДС), която да се актуализира съгласно годишния официален инфлационен индекс на потребителските цени, определен от  НСИ.

 

Прието с поименно гласуване с 15  гласа „за“, 0 „против“, 0 „въздържал се“.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

/ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter