Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №29 Предложение относно изменение на т.1 от Решение № 145/28.04.2016 г. и изменение на Решение № 173/31.05.2016 г. на Общински съвет – Трявна

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 22.02.2017 г., ПРОТОКОЛ № 2

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА

Предложение относно изменение на т.1 от Решение № 145/28.04.2016 г. и изменение на Решение № 173/31.05.2016 г. на Общински съвет – Трявна.

Вносител: Кметът на общината

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 29

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чл.47 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет – Трявна

 

Р Е Ш И:

1. Изменя т. 1 от Решение № 145/28.04.2016 г. на  Общински съвет - Трявна, както следва:

Дава съгласие Община Трявна да сключи предварителен договор за възмездно прехвърляне в собственост на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот № 1094, кв. 46, с площ на имота 191 кв. м, находящ се в кв. Късовци, гр. Плачковци, община Трявна, при граници на Поземлен имот №1094: север – улица, изток - поземлен имот № 656а, юг – край на регулация, запад – край на регулация. 

Прехвърлянето на собствеността е за изменение на регулационния план и за  приобщаване на Поземлен имот №1094 към Поземлен имот №656а, в кв. 46, за който е отреден УПИ-І 656а, кв. 46 по плана на гр. Плачковци, кв. Късовци, с проект за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за част от кв.46 по плана на кв. Късовци, гр. Плачковци.

2. Изменя Решение №173/31.05.2016 г.на Общински съвет Трявна, както следва:

2.1. Приема цена от 990,00 лева без ДДС, (1188,00 лева с ДДС), за сключване на предварителен и окончателен договор за възмездно прехвърляне в собственост на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот №1094, кв.46, с площ на имота 191 кв.м, находящ се в кв. Късовци, гр. Плачковци, община Трявна, при граници на поземлен имот 1094: север – улица, изток – поземлен имот № 656а, юг – край на регулация, запад – край на регулация. Прехвърлянето на собствеността е за изменение на регулационния план и за  приобщаване на Поземлен имот № 1094 към Поземлен имот № 656а, в кв. 46, за който е отреден УПИ-І 656а, кв. 46 по плана на гр. Плачковци, кв. Късовци, с проект за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за част от кв.46 по плана на кв. Късовци, гр. Плачковци.

2.2. Окончателният договор за прехвърляне в собственост на описания в т.1 имот да бъде сключен в срок от два месеца, след влизане в сила на Заповедта за изменението  на ПУП и след представяне на платежни документи за цената на имота, 1% режийни разноски и 2% данък по ЗМДТ.

3.Упълномощава Кмета на Община Трявна да сключи анекс към предварителния договор, съобразно настоящото решение.  

 

Прието с поименно гласуване с 15  гласа „за“, 0 „против“, 0 „въздържал се“.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

 / СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter