Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №14 Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Габрово, на 01 март 2017 г.

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 22.02.2017 г., ПРОТОКОЛ № 2

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА

Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Габрово, на 01 март 2017 г.

Вносител: Кметът на общината

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 14

            На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 198в,  ал. 4, т. 9 и 10 и ал. 6, чл.198е, ал. 3 от Закона за водите и във връзка с чл. 5, ал. 5 и 6, чл. 9, ал. 2 и чл. 10 от Правилника за дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет - Трявна

 

Р Е Ш И:

            Упълномощава представителя на Община Трявна в Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – гр.Габрово, Дончо Тихолов Захариев, кмет на Община Трявна, да гласува по точките от дневния ред на редовното  заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – гр.Габрово, насрочено за 01 март 2017 г., както следва:

1. По т. 1 от проекта за дневен ред: „Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД,  гр. Габрово за 2016 г. - „ЗА“.

2. По т. 2 от проекта за дневен ред: „Приемане на отчет за дейността на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Габрово за 2016 г. - „ЗА“.

3. По т. 3 от проекта за дневен ред: „Приемане на бюджет на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД,  гр. Габрово за 2017 г. - „ЗА“.

 

Прието с  15  гласа „за“, 0 „против“, 0 „въздържал се“.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

 / СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter