Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна

 

П О К А Н А   № 2

            Съгласно чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

            Общински съвет - Трявна на заседание, което да бъде проведено на 22.02.2017 г. от 14.00 ч. в залата на Община Трявна, стая № 403, при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

1. Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Габрово, на 01 март 2017 г.

Вносител: Кметът на общината

2. Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово.

Вносител: Кметът на общината

3. Определяне на представител и заместник представител в Общото събрание на Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина“ през мандат 2015-2019 г.

Вносител: Кметът на общината

4. Предложение относно приемане на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2018-2020 година.

Вносител: Кметът на общината

5. Предложение относно кандидатстване на Община Трявна с проект “Създаване на общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост” посредством процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“.  

Вносител: Кметът на общината

6. Предложение относно приемане на Система за прием на ученици в първи клас за гр. Трявна и гр. Плачковци.

Вносител: Кметът на общината

7. Приемане годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Трявна през 2017 г.

Вносител: Кметът на общината

8. Предложение относно приемане Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Трявна за 2016 г. и Програма за развитие на туризма в Община Трявна за 2017 година.

Вносител: Кметът на общината

9. Предложение относно отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2016 г.

Вносител: Зам. кметът на общината

10. Предложение относно Отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда на община Трявна за 2016 г.

Вносител: Кметът на общината

11. Предложение относно приемане на годишен план за паша, списък на имотите с начин на трайно ползване, пасище, мера, ливада, които да бъдат предоставяни за стопанската 2017-2018 година и годишни рентни плащания.

Вносител: Кметът на общината

12. Предложение относно промяна в поименния списък на обектите, включени в капиталовата програма на Община Трявна за 2017 г.

Вносител: Кметът на общината

13 Предложение относно изработване на технически проект за част от канализационен колектор в гр. Трявна.

Вносител: Кметът на общината

14. Предложение относно учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа заедно със сервитута в границите на общински имоти – имот, публична общинска собственост, с идентификатор 73403.501.2800, имот, публична общинска собственост с идентификатор 73403.501.2845 и имот, частна общинска собственост с идентификатор 73403.561.189

Вносител: Кметът на общината

15. Предложение относно изменение на т.1 от Решение № 145/28.04.2016 г. и изменение на Решение № 173/31.05.2016 г. на Общински съвет – Трявна.

Вносител: Кметът на общината

16. Предоставяне под наем на помещениe - частна общинска собственост. /SOS/.

Вносител: Кметът на общината

17. Приемане на начална тръжна цена за продажба на имот, чрез публичен търг с явно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 02563.522.19, находящ се в землище село Бангейци, община Трявна. 

Вносител: Кметът на общината

18. Предложение относно Годишен отчет за изпълнение на управленската програма на Кмета на Община Трявна през 2016 година, съгласно чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА.

Вносител: Председателят на
общинския съвет

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:

  / СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter