Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Покана за заседание на ПК НАОРСПГКИРОС

 

П  О  К  А  Н  А      №  2

            Каня Ви, на 21.02.2017 г. от 15.15 часа, в стая № 403 на Община Трявна, на заседание на Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност, права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на Общинския съвет, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Предложение относно отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2016 г.

Вносител: Зам. кметът на общината

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК  ОРСПГКИРОС:

 / ИНЖ. СТЕФАН ПЕТРОВ  /

 28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter