*

Трявна - официален туристически и бизнес портал
Новини от Трявна
Обява
13.06.2019
Обява

За откриване на процедура чрез подбор на проекти процедура № BG16M1OP002-3.014 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана”

по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

 

Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ кани желаещите да представят проектни предложения по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, като обявява процедура чрез подбор на проекти № BG16M1OP002-3.014 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА”

Целите на процедурата са да се осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000. Изпълнението на дейности по процедурата следва да осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние (ПС) на видове от мрежата Натура 2000, докладвани през 2013 г. в изпълнение на чл. 17 от Директивата за местообитанията в „неблагоприятно-незадоволително“ състояние, както и да допринесе за изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“.

Допустими бенефициенти по процедурата са

  • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ и които като цел на организацията в устава/учредителния акт са разписали такива текстове, от които да е видно, че поне една от целите на организацията е свързана с опазване на околната среда;
  • Общини със седалище и адрес на управление на територията на МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана: Община Дряново и община Трявна.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 447 202,48 лв. (Четири стотин четиридесет и седем хиляди двеста и два лева и четиридесет и осем стотинки) с ДДС.

  • Дейности за осигуряване на принос към поддържане/подобряване на природозащитното състояние на видове и/или типове природни местообитания от мрежата Натура 2000.
  • Информационни дейности и дейности за въвличане на заинтересованите страни.
  • Спомагателни дейности, необходими за подготовка и изпълнение на проекта.
  • Организация и управление на проекта.
  • Мерки за информация и комуникация.

Пълният комплект документи е публикуван на интернет страницата на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - http://mig-dryanovo-tryavna.eu и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 17:30 часа на 30.09.2019 г.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва номер на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: migdt@abv.bg

 

                              

Заместник председател на Управителния съвет

на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“

 

 

……………………………….

/Манол Иванов Манолов/

Решение №11/КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. от Протокол № КУО-20-2019 / 05.06.2019 г.  на Колективния управителен орган на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ за възлагане на Заместник председателя на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ да утвърди Насоките за кандидатстване.

Три имена, длъжност и подпис на лицето, овластено да представлява МИГ16.06.2019
15.06.2019
15.06.2019
14.06.2019
13.06.2019
13.06.2019
12.06.2019
12.06.2019
12.06.2019
10.06.2019
10.06.2019
10.06.2019


Вестник "Тревненска седмица" в pdf формат

  Архив на новините
 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |      web counter