Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Решение №121 от 15.08.2017 г. относно: Разрешаване за формиране на паралелки в СУ „Петко Р. Славейков“ – гр. Трявна през учебната 2017/2018 г. в съответствие с чл.11, ал. 2 от Наредба № 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (обн. ДВ бр. 4 от 2001 г., посл. изм. и доп. бр. 86 от 17.10.2014 г.)

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА,

ОБЛ. ГАБРОВО,  ГЛАСУВАНИ  НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 15.08.2017 г., ПРОТОКОЛ № 10

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА

Предложение относно  разрешаване за формиране на паралелки в СУ „Петко Р. Славейков“ – гр. Трявна през учебната 2017/2018 г. в съответствие с чл.11, ал. 2 от Наредба № 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (обн. ДВ бр. 4 от 2001 г., посл. изм. и доп. бр. 86 от 17.10.2014 г.)

Вносител: Кметът на общината

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 121

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.11, ал.2, във връзка с чл.11, ал.7  от Наредба № 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общински съвет – Трявна

 

 

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие в СУ „Петко Р. Славейков“ – гр. Трявна през учебната 2017/2018 г.  да бъдат формирани следните паралелки:

 

VIII клас, профил „Математически“ с интензивно изучаване на английски език – 1 самостоятелна паралелка - 10 ученици;

 

IX клас непрофилирана подготовка – 1 самостоятелна паралелка – 11 ученици;

 

X клас с профил „Природоматематически – Информационни технологии“ –  1 самостоятелна паралелка – 14 ученици.

 

 

            Прието с  13  гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

 

/ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter