Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Решение № 123 от 15.08.2017 г. относно: Върнати от Областен управител на Област Габрово за ново обсъждане Решение № 102 от 18.07.2017 г. Решение № 103 от 18.07.2017 г.

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА,

ОБЛ. ГАБРОВО,  ГЛАСУВАНИ  НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 15.08.2017 г., ПРОТОКОЛ № 10

 

ПО ТОЧКА ВТОРА

Предложение относно върнати от Областен управител на Област Габрово за ново обсъждане Решение № 102 от 18.07.2017 г. и Решение № 103 от 18.07.2017 г.  на Общински съвет – Трявна.

Вносител: Кметът на общината

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 123

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет - Трявна  

Р Е Ш И:

Изменя и допълва Наредба за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на община Трявна, както следва:

 

1. Изменя и допълва чл.31 от Наредба за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на община Трявна, както следва:

Било:

Чл.31 Забранява се движението на ППС с животинска тяга, без регистрационна табела, светлоотразители, фенер и предпазна престилка.

Става:

Чл.31 /1/ ППС с животинска тяга се регистрират в Община Трявна.

/2/ Преди регистрацията на ППС с животинска тяга се извършва преглед за спазените технически изисквания, съгласно чл. 71, ал.1 от Закона за движение по пътищата.

/3/ Бавнодвижещи се превозни средства, предназначени за теглене на каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност и каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност, които са теглени от бавнодвижещи се превозни средства, се регистрират  в Община Трявна.

 

2. Създава нови чл.32, чл.33, чл.34 и чл.35 от Наредба за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на община Трявна, както следва:

Нови:

Чл. 32. /1/ Регистрацията на ППС с животинска тяга, бавнодвижещи се превозни средства, предназначени за теглене на каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност и каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност, които са теглени от бавнодвижещи се превозни средства, се извършва въз основа на писмено заявление, подадено от собственика до кмета на Община Трявна.

/2/ Определено длъжностно лице извършва регистрацията, вписва данните за собственика и за ППС,  в регистър по образец ( Приложение №1 ).

/3/ На собственика на регистрираното ППС с животинска тяга се издават регистрационен талон с регистрационен номер по образец (Приложение №2), а за бавнодвижещи се превозни средства,  предназначени за теглене на каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност и каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност, които са теглени от бавнодвижещи се превозни средства, се издава регистрационен талон с регистрационен номер по образец  (Приложение №3).

/4/ Регистрационният номер от регистрационния талон е идентичен с поредния номер от вписването в регистъра.

/5/ При промяна на някои от реквизитите в регистрационния талон, собственикът на ППС с животинска тяга или на бавнодвижещо се превозно средство, предназначено за теглене на каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност или на каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност, които са теглени от бавнодвижещи се превозни средства, е длъжен да представи съответния документ за вписване в регистъра и издаване на нов регистрационен талон.

/6/ При промяна собствеността на ППС с животинска тяга или на бавнодвижещото се превозно средство, предназначено  за теглене на каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност или на каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност, които са теглени от бавнодвижещи се превозни средства, в 14-дневен срок, новият собственик е длъжен да представи документ за промяна на обстоятелствата, които се записват от длъжностното лице в регистъра, след което се издава нов регистрационен талон.

/7/ Табелата с регистрационния номер се получава от определено от кмета длъжностно лице в Община Трявна.

/8/ Регистрационните номера на бавнодвижещо се превозно средство,  предназначено за теглене на каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност или на  каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност, които са теглени от бавнодвижещи се превозни средства, се закрепват отпред и отзад (или само отзад) перпендикулярно на средното надлъжно сечение на превозното средство, а когато това е невъзможно - в лявата част, така че да се осигури тяхната видимост и осветеност нощно време. При закрепването не трябва да се нарушава формата на табелата, целостта на графиката и символите на номера.

/9/ Когато бавнодвижещото се ППС, по ал. 8, представлява състав от ППС, на регистрация по реда на предходните алинеи подлежи заедно целият състав, като в този случай единият регистрационен номер се поставя на предната част на теглещото (водещото) ППС, а вторият в задната част на последното ППС от състава.

Чл.33. ППС с животинска тяга за да се движат по пътищата трябва да притежават:

1. всички технически средства, изискващи се съгласно чл.71, ал.1 от Закона за движение по пътищата;

2. два регистрационни номера: единият се поставя на задния капак на каруцата, а другият – на лявата каната на каруцата;

3. регистрационен талон издаден от Община Трявна;

4. престилки за животински отпадъци.

Чл. 34. Бавнодвижещите се ППС предназначени за теглене на каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност, както и караваните и вагоните, използвани за развлекателна дейност, които са теглени от бавнодвижещи се превозни средства, се движат по маршрут, определен от кмета на общината.

Чл.35. Забранява се движението на ППС с животинска тяга, без табела с регистрационен номер и не отговарящи на условията на чл.71, ал.1 от Закона за движение по пътищата.

 

3. Изменя Раздел  IV. Административно - наказателни разпоредби от Наредба за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на община Трявна, както следва:

Настоящ чл.32 – става чл.36

Настоящ чл.33 – става чл.37

Настоящ чл.34 – става чл.38

 

4. Изменя и допълва § 5 от Наредба за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на община Трявна , както следва:

 Било:

§ 5  По смисъла на тази наредба:

Действия, нарушаващи обичайните норми на морал и поведение  са псувни, ругатни, скарване, физиологични нужди, агресивно дърпане или бутане, сбиване и други действия, с които се нарушава спокойствието на гражданите.

 

Става:

§ 5  По смисъла на тази наредба:

1.Действия, нарушаващи обичайните норми на морал и поведение са псувни, ругатни, скарване, физиологични нужди, агресивно дърпане или бутане, сбиване и други действия, с които се нарушава спокойствието на гражданите.

2.Бавнодвижещо се ППС, по смисъла на настоящата Наредба, е бавнодвижещо се пътно превозно средство, предназначено за теглене на каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност, което  съгласно §6, т.24 от ДР на Закона за движение по пътищата, по конструктивни причини или поради характера на превозвания от тях товар не може да се движи със скорост, по-висока от 30 km/h.

 

5. Създава се Приложение №1 от Наредба за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на община Трявна, както следва:

 

Ново:

Приложение № 1 (към чл.32 ал.2)

Рег. №

Дата на

регистрацията

Собственост (трите имена на собственика)

Адрес на

собственика

Вид на

превозното средство

Промени в регистрацията: собствеността и/или адреса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Създава се Приложение №2 от Наредба за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на община Трявна, както следва:

Ново:

Приложение № 2 (към чл.32 ал.3)

 

ОБЩИНА ТРЯВНА

 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ТАЛОН

на пътно превозно средство с животинска тяга

Регистрационен № ……………/……………..г.

 

 

Вид на ППС : ……………………………………. (конска, магарешка, волска или друга каруца )

Собственик : …………………………………….. Адрес : гр.(с.) : …………………………………... ул..(ж.к.) …………………………………………. № ……… бл……….. вх………ап……………….

 

 

Извършил регистрацията : ……………………..

                                         (подпис и печат )

. ……………………………………………………

                                 ( собствено и фамилно име )

…………………………………………………….

 

 

7. Създава се Приложение №3 от Наредба за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на Община Трявна, както следва:

 

Ново:

Приложение №3 (към чл.32, ал.3)

 

ОБЩИНА ТРЯВНА

 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ТАЛОН

на бавнодвижещо се превозно средство,

предназначено за теглене на каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност и на

караваните и вагоните, използвани за развлекателна дейност, които са теглени от бавнодвижещи се превозни средства

 

Регистрационен № ……………/……………..г.

 

Вид на ППС : …………………………………….

(*посочва се вида)

Собственик : …………………………………….. Адрес : гр.(с.) : …………………………………... ул.(ж.к.) …………………………………………. № ……… бл……….. вх………ап……………….

 

Извършил регистрацията : ……………………..

 (подпис и печат )

. ……………………………………………………

     ( собствено и фамилно име )

…………………………………………………….

 

                              

 

            Прието с 13 гласа „за“, 0 „против“,  0 „въздържал се“.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

 

 / СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter