Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Решение № 126 от 15.08.2017 г. относно: Допълване на Годишен план за ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост за 2017 г.

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА,

ОБЛ. ГАБРОВО,  ГЛАСУВАНИ  НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 15.08.2017 г., ПРОТОКОЛ № 10

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА

Предложение относно допълване на Годишен план за ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост за 2017 г.

Вносител: Управителят на
„Здравец“ ЕООД – гр. Трявна

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 126

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗОС, във връзка с чл. 112,   ал. 1, т. 1 от Закона за горите и чл. 5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина на недървесни горски продукти, Общински съвет – Трявна

 

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишен план за ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост за 2017 г., съгласно Лесоустройствения проект.

/Приложени са план-извлечение с необходимата и подробна информация за всички имоти и решения от всички необходими инстанции/.

2. На основание чл. 112, ал. 2 от Закона за горите, Общински съвет – Трявна приема следното разпределение за ползване на дървесина от горски територии – общинска собственост, както следва:

2.1 Ползването на дървесина от горските територии – общинска собственост, да се осъществи по чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите – чрез продажба на стояща дървесина на корен и чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина на недървесни горски продукти.

 

 

            Прието с  поименно гласуване с 13  гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

 

/ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter