Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Решение № 127 от 15.08.2017 г. относно: Упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА,

ОБЛ. ГАБРОВО,  ГЛАСУВАНИ  НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 15.08.2017 г., ПРОТОКОЛ № 10

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА

Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово.

Вносител: Кметът на общината

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 127

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 221, ал. 1, т. 4 от Търговския закон и във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 7 и чл. 59 от Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна стопанска дейност в Община Трявна, приета с Решение № 4/30.01.2013г. на Общински съвет – Трявна, Общински съвет – Трявна

 

Р Е Ш И:

1. Упълномощава представителя на Община Трявна в Общото събрание на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово, д-р Звезделин Бъчваров, избран с Решение № 36/03.04.2017 г. на Общински съвет – Трявна, на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите, насрочено за 28 август 2017 г. или при липса на кворум за 12 септември 2017 г., по т. 1 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите освобождава Адам Драганов Персенски като член на съвета на директорите и избира на негово място Марияна Николова Колева“, да гласува: „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

 

2. В десетдневен срок от провеждане на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово, д-р Звезделин Бъчваров да представи на общинския съвет и кмета на общината отчет за участието в Общото събрание на акционерите, протокол от заседанието, както и всички материали, получени във връзка със заседанието.

 

            Прието с 14  гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

/ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter