Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Решение № 130 от 15.08.2017 г. относно: Отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване нива, от общинския поземлен фонд, на „Кръстец-2016 ЕООД“, с адрес с. Конарското, Община Трявна

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА,

ОБЛ. ГАБРОВО,  ГЛАСУВАНИ  НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 15.08.2017 г., ПРОТОКОЛ № 10

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА

Предложение относно отдаване под наем  на земеделски земи  с начин на  трайно ползване нива, от общинския  поземлен  фонд,  на „Кръстец-2016 ЕООД“, с адрес с. Конарското,  Община Трявна.

Вносител: Кметът на общината

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 130

 

На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9, изречение 2, предложение 2 от ЗОС, чл.5, ал.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет –Трявна

 

Р Е Ш И:

 

Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017 г. в раздел ІІ, с точка ІІ.6 под точка Б. Земи от общински поземлен фонд за отдаване под наем или  аренда се добавя нова точка, както следва:

 

Имот № 144006 – нива в местността„ Ник - дренката, в землището на с. Фъревци, с площ  3.906 дка, категория на земята при неполивни условия 9 / девета /, скица  на имота № К00723/ 04.08.2017 година, при граници  и  съседи:

имот № 144014 – нива насл. на Пенчо Драгнев Пенев; землищна граница; имот № 000353 – полски път на община Трявна.;

 

Имот № 144009 – нива в местността„ Ник – дренката“, в землището на с. Фъревци, с площ  2.434 дка, категория на земята при неполивни  условия 10 / десета /, скица  на имота № К00724/ 04.08.2017 година, при граници  и  съседи:

имот № 144008 – нива насл. на Иван К. Колев и Пенка К. Колева; имот № 144100 – полски път на община Трявна; имот № 144005 – нива насл. на Иван Стоилов Недялков; имот № 247016 – нива насл. на Никола Пенчев Василев;

 

Имот № 143008 – нива в местността„ Ник – бунев рът“, в землището на с. Фъревци, с площ  1.501 дка, категория на земята при неполивни  условия 9 / девета /, скица  на имота № К00730/ 04.08.2017 година, при граници  и  съседи:

имот № 325009 – залесена територия на МЗГ-ДА; имот № 143007 – нива насл. на Димо Тодоров Стоев; имот № 000353 – полски път на Община Трявна; имот № 143009 – нива насл. на Никола Райков Иванов;

 

Имот № 143003 – нива в местността„ Ник – бунев рът“, в землището на с. Фъревци, с площ  7.598 дка, категория на земята при неполивни  условия 9 / девета /, скица  на имота № К00725/ 04.08.2017 година, при граници  и  съседи:

имот № 143002 – пасище с храсти на държавен поземлен фонд; имот № 142100 – полски път на Община Трявна; имот № 000353 – полски път на Община Трявна; имот № 143100 – полски път на Община Трявна;

 

Имот № 245011 – нива в местността„ Ник – черната круша“, в землището на с. Фъревци, с площ  3.506 дка, категория на земята при неполивни  условия 9 / девета /, скица  на имота № К00726/ 04.08.2017 година, при граници  и  съседи:

имот № 245012 – нива насл. на  Райко Райков Стоев; имот № 245010 – нива насл. на Кою Христов Недев; имот № 245009 – нива насл. на Диньо Христов Къртов; землишна граница;

 

Имот № 245022 – нива в местността„ Ник – долен юрт“, в землището на с. Фъревци, с площ  1.401 дка, категория на земята при неполивни  условия 9 / девета /, скица  на имота № К00729/ 04.08.2017 година, при граници  и  съседи:

имот № 245020 – нива насл. на Кою Христов Недев; имот № 245021 – нива насл. на Миньо Пенчев Димитров; имот № 245023 – нива на Ангел Колев Къртов; имот № 000334 – полски път на Община Трявна;

 

Имот № 245017 – нива в местността„ Ник - равнището“, в землището на с. Фъревци, с площ  0.930 дка, категория на земята при неполивни  условия 9 / девета /, скица  на имота № К00727/ 04.08.2017 година, при граници  и  съседи:

имот № 245001 – овощна градина насл. на Райко Райков Стоев; имот № 245004 – нива насл. на Койчо Коев Къртев; имот № 245016 - нива насл. на Райко Райков Стоев; имот № 000334 – полски път на Община Трявна;

 

Имот № 245027 – нива в местността„ Ник – черната круша“, в землището на с. Фъревци, с площ  2.304 дка, категория на земята при неполивни  условия 9 / девета /, скица  на имота № К00728/ 04.08.2017 година, при граници  и  съседи:

имот № 245026 – нива насл. на Миньо Пенчев Димитров; имот № 000334 – полски път  н Община Трявна; имот № 245013 – нива насл. на Миньо Пенчев Димитров; имот № 137011 – пасище, мера на Златка Данаилова Дончева – Цанева;

 

Имот № 057004 – нива в местността„ Шип - перновото“, в землището на с. Престой, с площ  1.500 дка, категория на земята при неполивни  условия 5 / пета /, скица  на имота № К001235/ 04.08.2017 година, при граници  и  съседи:

имот № 057003 – нива на Александра Тенчева Манева; имот № 000090 –  път IV кл. на  Община Трявна; имот № 057005 – нива насл. на Ана Тодорова Иванова; имот № 057006 – нива на Васила Калчева  Ненкова;

 

Имот с идентификатор № 73403.111.8 – в местността „Ливадата“, в землището на гр. Трявна с площ 299 кв.м начин на трайно ползване – нива,  земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, категория на земята при неполивни  условия  9 / девета /, скица  на  имота № 15 - 363900 – 31.07.2017 година, при  граници  и  съседи:

73403.111.25;  73403.548.105;  73403.548.1;  73403.111.7.  

 

 

            Прието с 11 гласа „за“, 1 „против“,  2 „въздържал се“.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

 

 / СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter