Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Решение № 132 от 15.08.2017 г. относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 81058.261.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище Черновръх, Община Трявна, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди – „за жилищно строителство и обществено обслужване”

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА,

ОБЛ. ГАБРОВО,  ГЛАСУВАНИ  НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 15.08.2017 г., ПРОТОКОЛ № 10

 

ПО ТОЧКА ОСМА

Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/  за поземлен имот с идентификатор 81058.261.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на  землище Черновръх, Община Трявна, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство и обществено обслужване”.

Вносител: Кметът на общината

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 132

 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал.1 и чл.124б ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет Трявна

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване чрез възлагане от заинтерeсуваните лица на Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 81058.261.22  по кадастралната карта на землище Черновръх, Община Трявна, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди – „за жилищно строителство и обществено обслужване”. 

Изработването на ПУП да се извърши при спазване на следните условия:

- Обхват на плана – имот с идентификатор  81058.261.22 по кадастралната карта на землище Черновръх, Община Трявна и съседните му поземлени имоти;

- ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване

- ПУП – план за застрояване да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ,  Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

            - ПУП- план за застрояване   да се изработи  при условията на чл.12, ал.2, чл.59, ал.1 от ЗУТ, във връзка с  чл.28, ал.1 и ал.2 от ППЗОЗЗ.             

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване  за поземлен имот с идентификатор 81058.261.22 по кадастралната карта на землище Черновръх, Община Трявна, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди – „за жилищно строителство и обществено обслужване”.

 

            Прието с 12 гласа „за“, 0 „против“,  1 „въздържал се“.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

/ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter