Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Решение № 133 от 15.08.2017 г. относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация /ПР/ и план за застрояване /ПЗ/ за частично изменение на Застроителния и регулационен план на кв. Хитревци, гр. Трявна, кв. 8 и кв.10

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА,

ОБЛ. ГАБРОВО,  ГЛАСУВАНИ  НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 15.08.2017 г., ПРОТОКОЛ № 10

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА

Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация  /ПР/ и план за застрояване  /ПЗ/  за частично изменение на Застроителния и регулационен план на кв. Хитревци, гр. Трявна,  кв. 8 и кв.10.

  Вносител: Кметът на общината

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 133

 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал.1 и ал.2,  и чл.124б ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет - Трявна

 Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване чрез възлагане от заинтерeсуваните лица на Подробен устройствен план – план за регулация  /ПР/ и план за застрояване  /ПЗ/  за частично изменение на Застроителния и регулационен план на кв. Хитревци, гр. Трявна,  в участъка на УПИ І-стопански двор, кв. 8, което автоматично води и до изменение  в участъка на УПИ – за озеленяване и УПИ – за гробище, кв. 10

Изработването на ПУП да се извърши при спазване на следните условия:

- Обхват на плана – поземлени имоти намиращи се в кв. 8 и в кв. 10 по ЗРП на кв. Хитревци.

- ПУП да се изработи като ПР  - план за регулация и ПЗ – план за застрояване

- ПУП – план за застрояване да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ,  Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

            - ПУП- план за застрояване   да се изработи  при условията на чл.109, ал., т.2 и чл. 134, ал. 2, т.6  от ЗУТ

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация  /ПР/ и план за застрояване  /ПЗ/  за частично изменение на Застроителния и регулационен план на кв. Хитревци, гр. Трявна,  в участъка на УПИ І-стопански двор,  кв.8, което автоматично води   и до изменение в участъка  на УПИ – за озеленяване и УПИ – за гробище, кв. 10.

              Прието с 11 гласа „за“, 0 „против“,  1 „въздържал се“.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

/ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter