Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Решение № 135 от 15.08.2017 г. относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 81058.91.30 – стопански двор в землището на с.Черновръх, общ. Трявна, местността „Ширината“ с цел отреждане на имота “за хотелиерство“

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА,

ОБЛ. ГАБРОВО,  ГЛАСУВАНИ  НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 15.08.2017 г., ПРОТОКОЛ № 10

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА

Предложение относно  разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/  за поземлен имот  с идентификатор  81058.91.30 – стопански  двор в землището на с.Черновръх,  общ. Трявна, местността „Ширината“ с цел  отреждане  на имота    “ за хотелиерство“.

Вносител: Кметът на общината

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 135

 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Трявна

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване чрез възлагане от заинтерeсуваните лица на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 81058.91.30 с начин на трайно ползване – стопански двор в землището на с.Черновръх,  общ. Трявна, с цел отреждане на имота  „за хотелиерство“

Изработването на ПУП да се извърши при спазване на следните условия:

- Обхват на плана – поземлен имот  с идентификатор 81058.91.30  в землището на с.Черновръх,  общ. Трявна  и съседните му поземлени имоти;

-  ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване   за поземлен имот  с идентификатор 81058.91.30  в землището на с.Черновръх,  общ. Трявна

- ПУП – план за застрояване  да бъде  съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

            - ПУП да се изработи при условията на  чл. 59, ал. 1  от ЗУТ  и чл.50, ал.4 от ППЗОЗЗ             

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот   с идентификатор  81058.91.30 с начин на трайно ползване   – стопански двор в землището на с.Черновръх,  общ. Трявна,  с цел отреждане на имота „за хотелиерство“

            Прието с 12 гласа „за“, 0 „против“,  0 „въздържал се“.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

 / СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter