Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Герб на Трявна

Открити процедури за провеждане на публично оповестени конкурси

 

Заповед № 483/10.08.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: помещение №9 с полезна площ от 14.31 кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна сграда с идентификатор 73403.501.1392.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Трявна, общ. Трявна, обл. Габрово, одобрена със Заповед №РД-18-21/12.05.2010г. на изп. директор на АГКК гр. София, /АОС 50/31.08.1997 г./ – Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство, гр. Трявна, ул.”Ангел Кънчев” №7.

 

Заповед № 482/10.08.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на част от помещение с площ 2.00 кв.м., находящо се на първи етаж от сграда с идентификатор 73403.501.1166.3 по КК и КР на гр. Трявна, одобрени със заповед РД-18-21 от 12.05.2010 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр. София – НЧ “Пенчо Славейков 1871“.
31.08.2017
31.08.2017
31.08.2017
31.08.2017
30.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
25.08.2017
25.08.2017
25.08.2017
25.08.2017
24.08.2017
23.08.2017
23.08.2017
23.08.2017
23.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21-08-2017
18-08-2017
18-08-2017
17-08-2017
16-08-2017
15-08-2017
14-08-2017
10-08-2017
03-08-2017
03-08-2017
03-08-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter