Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Обяви по ЗУТ

О Б Я В Л Е Н И Е

03.08.2017 г.

 
Община Трявна  уведомява , че със Заповед № 468/03.08.2017 г. на Кмета на Община Трявна е допуснато изработване  по служебен път на ПУП  /подробен устройствен  план / за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП /застроителен и регулационен план/ – план за регулация и план за застрояване   за  УПИ І-озеленяване  и УПИ ІV-за спортно-развлекателен комплекс,  кв. 61,  по плана на гр. Трявна,  с цел промяна на регулационната линия между УПИ І  и  УПИ ІV и промяна отреждането на УПИ ІV  от  „за спортно-развлекателен комплекс“  в  „за обществено обслужване“.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

03.08.2017 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 467/03.08.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план / за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП /застроителен и регулационен план/ – план за застрояване за УПИ ІV-търговия, кв. 79, по плана на гр. Плачковци, кв. Нейковци, с цел промяна отреждането му от „търговия“ в „хотелиерство“.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

03.08.2017 г.

ДО ЖИВУЩИТЕ НА УЛ. АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ № 132, ГР. ТРЯВНА – УПИ ІІ-684, КВ.73 ПО ЗРП НА ГР. ТРЯВНА.

Уведомяваме Ви, че с протокол № 7/07.07.2017 г. /т.5/ на ОЕСУТ към Община Трявна е допуснат за обявяване Подробен устройствен план за частично изменение на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ІІ-684, кв. 73 по плана на гр. Трявна, като част от него се трансформира в ново УПИ ІV с отреждане „за производство и търговия с хранителни изделия“.

Същият се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите. Проектът подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Община Трявна.

 
31.08.2017
31.08.2017
31.08.2017
31.08.2017
30.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
25.08.2017
25.08.2017
25.08.2017
25.08.2017
24.08.2017
23.08.2017
23.08.2017
23.08.2017
23.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21-08-2017
18-08-2017
18-08-2017
17-08-2017
16-08-2017
15-08-2017
14-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
03-08-2017
03-08-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter