Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Герб на община Трявна

Община Трявна обявява подбор по документи и интервю за длъжността специалист „Проекти и младежки дейности“ в дирекция “Стопански дейности и устойчиво развитие“

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Осъществява дейности по функционирането на Младежки център и дейности, свързани с организиране и провеждане на общинска политика в областта на младежките дейности. Разработва планове и програми за развитието на младежките дейности. Изразява становища,разработва проекти и различни програми,стратегии и планове,свързани с устойчивото развитие на община Трявна и осигуряване на финансиране на общински
проекти.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
• Образование - висше;
• Професионален опит - препоръчителен;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
• заявление за участие в подбора;
• автобиография /СV/;
• мотивационно писмо
• копие от диплома за завършено образование;
• копие на други документи, доказващи допълнителен професионален опит и компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата;
• копие на трудова книжка, доказваща наличието на трудов стаж и професионален опит;

МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
Документите за участие в подбора се представят в срок до 17.00 часа на 18.08.2017 г
на адрес: гр. Трявна; ул. „Ангел Кънчев„ № 2 , ет. 1, стая 102 на община Трявна

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:
Подборът ще се осъществи от комисия ,назначена от Кмета на община Трявна
Подборът протича в два етапа:
Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;
Интервю.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Трявна и на таблото за обяви и съобщения на първи етаж в сградата на Община Трявна
31-07-2017
26-07-2017
25-07-2017
24-07-2017
24-07-2017
24-07-2017
21-07-2017
21-07-2017
21-07-2017
20-07-2017
19-07-2017
18-07-2017
18-07-2017
17-07-2017
14-07-2017
14-07-2017
12-07-2017
10-07-2017
07-07-2017
03-07-2017
03-07-2017
02-07-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter