Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №120 Предложение относно одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община Трявна, за периода 01.04.2017 г.-30.06.2017 г.

                                                                               

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,  ГЛАСУВАНИ  НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 18.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 9

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА

Предложение относно одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община Трявна, за периода 01.04.2017 г.-30.06.2017 г.

Вносител: Председателят
на ПК по БФСДМИР

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 120

На основание чл. 8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, Общински съвет – Трявна

 

Р Е Ш И:

Одобрява извършените разходи за командировки за периода 01.04.2017 г.-30.06.2017 г., в размер на 110 лв. /сто и десет лева/, на Кмета на Община Трявна,  съгласно приложен Отчет за извършените разходи, /Приложение № 1/.

 

           

            Прието с  14  гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

 / СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /

Приложения:

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
25-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter