Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №119 Предложение относно отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Трявна за периода 01.01.2017г.-30.06.2017г.

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,  ГЛАСУВАНИ  НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 18.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 9

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА

Предложение относно отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Трявна за периода 01.01.2017г.-30.06.2017г.

Вносител: Кметът на общината

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 119

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Трявна

 

Р Е Ш И:

Приема Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Трявна за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г., съгласно Приложение № 1.

 

 

 

            Прието с 14 гласа „за“, 0 „против“,  0 „въздържал се“.

                                                                      

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

/ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /

Приложения:

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
25-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter