Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №118 Предложение относно отчет за дейността на Общински съвет – Трявна и неговите комисии за периода 01.01.2017г.-30.06.2017г.

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,  ГЛАСУВАНИ  НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 18.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 9

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА

Предложение относно отчет за дейността на Общински съвет – Трявна и неговите комисии за периода 01.01.2017г.-30.06.2017г.

Вносител: Председателят на
          общинския съвет

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 118

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, във връзка на чл.18, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Трявна, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация,  Общински съвет – Трявна

 

Р Е Ш И:

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Трявна и на неговите комисии за периода  01.01.2017 - 30.06.2017  г., съгласно Приложение №1.

 

 

            Прието с 14 гласа „за“, 0 „против“,  0 „въздържал се“.

                                                                      

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

/СИЛВИЯ КРЪСТЕВА/

Приложения:

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
25-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter