Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №117 Предложение относно отказ за предоставяне на земи от общински поземлен фонд. /с. Милевци/

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,  ГЛАСУВАНИ  НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 18.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 9

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА

Предложение относно отказ за предоставяне на земи от общински поземлен фонд. /с. Милевци/.

Вносител: Кметът на общината

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 117

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, Общински съвет – Трявна

 

Р Е Ш И :

1. Да не се предоставят имоти, съгласно скица на контактна зона след изменение, на Теодора Тодорова Мечкарова от гр. Велико Търново, както следва:

 

1.1. Част от ПИ 58284.31.43 -  752 кв.м, целия с площ 1686 кв.м,  начин на трайно ползване -  естествени ливади, земеделска територия,  представляващ земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, стопанисван от Община Трявна, съгласно скица на контактна зона след изменение, изработена от „Геокартпроект“ ООД – гр. Велико Търново.

 

1.2. Част ПИ 58284.31.24 - 296 кв.м, целия с площ 11 696 кв.м,  начин на трайно ползване -  естествени ливади, земеделска територия,  представляващ земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, стопанисван  от Община Трявна, съгласно скица на контактна зона след изменение, изработена от „Геокартпроект“ ООД – гр. Велико Търново.

 

 

            Прието с поименно гласуване с 14 гласа „за“, 0 „против“,  0 „въздържал се“.

                                                                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

 / СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
25-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter