Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №115 Предложение относно отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване ниви и трайни насаждения от общинския поземлен фонд, на „Конарското“ ЕООД

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,  ГЛАСУВАНИ  НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 18.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 9

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА

Предложение относно отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване ниви и трайни насаждения от общинския поземлен фонд, на „Конарското“ ЕООД.

Вносител: Кметът на общината

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 115

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - Трявна

 

Р Е Ш И:

Не дава съгласие за отдаване под наем, без търг или конкурс, за ползване на земеделски нужди – косене и подържане на земята в добро екологично състояние на имоти от ОПФ – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, както следва:

-  имоти с № 023019; 023024; 023045; 023078 в землището на село Станчов хан с начин на трайно ползване ниви.

 

            Прието с поименно гласуване с 10 гласа „за“, 1 „против“,  3 „въздържал се“.

                                                                      

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

/ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
25-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter