Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №114 Предложение относно отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване ниви и трайни насаждения от общинския поземлен фонд, на „Конарското“ ЕООД

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,  ГЛАСУВАНИ  НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 18.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 9

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА

Предложение относно отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване ниви и трайни насаждения от общинския поземлен фонд, на „Конарското“ ЕООД.

Вносител: Кметът на общината

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 114

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9, изречение 2, предложение 2 от ЗОС, чл.5, ал.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет –Трявна

 

Р Е Ш И:

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017 година, като в  раздел ІІ,  точка ІІ.6 подточка Б. Земи от общински поземлен фонд за отдаване под наем или аренда се добавят нови точки, както следва:

 

имот с  № 130002 – в местността „Залесени земи”, в землището на с. Белица, с площ 4,009 дка начин на трайно ползване – нива, земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, категория на земята при неполивни  условия 9 / девета /, скица  на  имота № К01469/30.06.2017 година, при граници  и съседи:

имот № 130003 – нива насл. на Михо Иванов Денев; землищна граница имот № 130028 – полски път на Община Трявна.

 

имот с  № 011029 – в местността „Мал кръста”, в землището на с. Станчов хан, с площ 2,627 дка начин на трайно ползване – нива, земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, категория на земята при неполивни  условия 6 / шеста /, скица  на  имота № К00207/30.06.2017 година, при граници  и съседи:

имот № 011017 – нива насл. на Пенчо Цанев Пенчев; имот № 011010 – храсти  на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 011008 – нива насл. Минчо Цанев Белчев; имот № 000158 – залесена територия на МЗГ-ДА; имот № 015110 – нива насл. на Неда и Тодор Тодоров Тодоров; имот № 000026 – полски път на Община Трявна.

 

имот с  № 013119 – в местността „Фър камъка”, в землището на с. Станчов хан, с площ 0,431 дка начин на трайно ползване – нива, земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, категория на земята при неполивни  условия 10 / десета /, скица  на  имота № К00208/30.06.2017 година, при граници  и съседи:

имот № 013117 – нива насл. на Дончо Тодоров Влаев; имот № 013113 – трайни насаждения  на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 013116 – нива насл. на Цаньо Марков Кралев.

 

 

            Прието с  11 гласа „за“, 0 „против“, 2 „въздържал се“.

                                                                      

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

 / СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
25-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter