Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №113 Предложение относно отдаване под наем на помещение - частна общинска собственост, лекарски кабинет

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,  ГЛАСУВАНИ  НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 18.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 9

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА

Предложение относно отдаване под наем на помещение - частна общинска собственост, лекарски кабинет. 

Вносител: Кметът на общината

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 113

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.21, ал.14 от НРПУРОИ, Общински съвет-Трявна

                                                                 

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем на д-р Цанко Радков Дончев,  без търг или конкурс, за срок от 5 (пет) години, имот – частна общинска собственост,  представляващ: лекарски кабинет №12, с полезна площ 17.36кв.м, намиращ се на втори етаж от сграда с идентификатор 73403.501.2572.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед №РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София – гр.Трявна, ул.”Лясков дял” №1 ( бивша поликлиника ) при следните задължителни условия:

            1.1. Имотът (помещението) да се използва  за лекарски кабинет – хирургия и детска хирургия.

          1.2. Приема  месечна наемна цена в размер на 40.00лв. без ДДС, (48.00 лв. с включен 20% ДДС), която да се актуализира съгласно годишния официален инфлационен индекс на потребителските цени, определен от  НСИ и при промяна на Тарифата за определяне началния /минимален/ размер на месечния наем за 1 кв. м полезна площ, при предоставяне на общинска собственост под наем, в лева.

 

2.Упълномощава Кмета на Община Трявна да издаде заповед и сключи договор  по т.1 от настоящото решение.

 

            Прието с поименно гласуване с 15 гласа „за“, 0 „против“,  0 „въздържал се“.

                                                                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

 / СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter