Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №112 Предложение относно отдаване под наем на помещение - публична общинска собственост, намиращо се в сградата на Музей „Славейково школо” в гр. Трявна, ул. ”Ангел Кънчев” № 7

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,  ГЛАСУВАНИ  НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 18.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 9

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА

Предложение относно отдаване под наем на помещение - публична общинска  собственост, намиращо се в сградата на Музей „Славейково школо” в  гр. Трявна, ул. ”Ангел Кънчев” № 7.

Вносител: Кметът на общината

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 112

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.19 и чл.86, ал.1, т.1 от НРПУРОИ , Общински съвет – Трявна

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, част от имот - публична общинска собственост, представляващ: помещение №9 с полезна площ от 14.31кв.м, находящо се на първи етаж от двуетажна сграда с идентификатор 73403.501.1392.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед №РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София, /АОС 50/31.08.1997г./ - Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство, гр.Трявна, ул.”Ангел Кънчев” №7.

2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия.

            2.1 Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 42.00лв. без ДДС.

            2.2  Върху  предложената цена на конкурса се начислява ДДС в размер на 20%.

            2.3 Наемната цена да се актуализира ежегодно към датата на подписване на договора съгласно официалния инфлационен индекс на потребителските цени, определен от  НСИ и при промяна на Тарифата за определяне началния /минимален/ размер на месечния наем за 1 кв. м полезна площ, при предоставяне на общинска собственост под наем, в лева.

            2.4 Имотът /помещението/ да се използва за упражняване на занаята ковачество и / или ножарство.

        2.5 Освен задължителните документи, участниците в публично оповестения конкурс трябва да  представят и:

             2.5.1 Копие от майсторско свидетелство или друг документ, удостоверяващ професионалната квалификация на кандидата или неговия собственик или управител, съобразно предназначението на  работилницата.

               2.5.2 Концепция за развитие на занаята за срока на договора, съобразно предназначението на работилницата.

Концепцията следва задължително да съдържа следните елементи:

-  разнообразие на продуктите и атрактивност на представяне на занаята пред туристите и гостите на града;

- предложение за съвместна работа със «Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство» и Община Трявна;

- получени награди от участие в специализирани изложби, пленери и други подобни прояви, доказани  с копие от свидетелства  и други материали;

- визия за бъдещото развитие  и представяне на занаята / участие в изложби, пленери и други подобни изяви /;

- друго / по преценка на кандидата /.

               2.5.3 Предложение за месечна наемна цена, поставено  в отделен запечатан плик.

 

3 . Определя следните критерии за оценка на предложенията:

            3.1 Предлагана месечна наемна цена без ДДС, не по-ниска от началната обявена /Оц /. Участникът предложил най-висока цена получава 45 точки. 

За всяка следваща предложена по-ниска цена участникът получава с 5 точки по-малко. Ако двама или повече участника са предложили еднаква цена им се присъждат еднакъв брой точки. 

            3.2 Оценка на представената  концепция – до 55 точки / Ок /.

 Най-висока оценка - 55 точки, получава участникът, който най – ясно, конкретно и реалистично е разработил концепцията за развитие на занаята и е представил доказателства за получени награди от участие в специализирани изложби, пленери и други подобни прояви, доказани  с копие от свидетелства  и други материали , съгласно изискванията описани в т.2.5.2.

Участник, чиято разработка на концепцията е по-слаба, в сравнение с предходната- получава с 5 т. по-малко и така до изчерпване на всички оферти. 

 

Общата оценка на всички допуснати в конкурса кандидати се определя като сбор от точките по отделните критерии.

Оо =  Оц + Ок  

За спечелил се обявява участникът, получил най-много точки.    

При равен брой точки на  I-во място се класира  участникът  получил  по-висок брой точки на показателя с по-голяма тежест (концепцията).

4. Възлага на Кмета на Община Трявна да обяви и проведе процедурата, след което да сключи договори  за наем със спечелилите  участници.

 

 

            Прието с поименно гласуване с 10 гласа „за“, 0 „против“,  6 „въздържал се“.

                                                                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

/ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
25-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter