Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №111 Предложение относно отдаване под наем на част от помещение - частна общинска собственост, намиращо се в сградата на НЧ „Пенчо Славейков 1871“ - Трявна

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,  ГЛАСУВАНИ  НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 18.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 9

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА

Предложение относно отдаване под наем на част от помещение - частна общинска собственост, намиращо се в сградата на НЧ „Пенчо Славейков 1871“ -  Трявна.

Вносител: Кметът на общината

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 111

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 от ЗОС и чл.86, ал.1,т.1 от НРПУРОИ, Общински съвет –Трявна

 

Р Е Ш И:

1.Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, на част от помещение, с площ 2.00кв.м, находящо се на първи етаж от сграда с идентификатор 73403.501.1166.3 по КК и КР на гр. Трявна, одобрени със заповед РД-18-21 от 12.05.2010г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - гр.София - НЧ “ Пенчо Славейков 1871“.

 

2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия.

2.1 Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на  9.00лв. без ДДС.

            2.2  Върху  предложената цена на конкурса се начислява ДДС в размер на 20%.

            2.3 Наемната цена да се актуализира ежегодно към датата на подписване на договора съгласно официалния инфлационен индекс на потребителските цени, определен от  НСИ и при промяна на Тарифата за определяне началния /минимален/ размер на месечния наем за 1 кв. м полезна площ, при предоставяне на общинска собственост под наем, в лева.

            2.4  Имотът /помещението/ да се използва за офис на печатна медия.

            2.5 Освен задължителните документи, участниците в публично оповестения конкурс трябва да  представят и:

            2.5.1.  Концепция за издаване и разпространение на печатна медия.

            2.5.2  Предложение за месечна наемна цена, поставено  в отделен запечатан плик.

 

3. Определя следните критерии за оценка на предложенията:

          3.1 Предлагана месечна наемна цена без ДДС, не по-ниска от началната обявена /Оц /. Участникът предложил най-висока цена получава 45 точки. 

За всяка следваща предложена по-ниска цена участникът получава с 5 точки по-малко. Ако двама или повече участника са предложили еднаква цена им се присъждат еднакъв брой точки.      

          3.2 Оценка на представената  концепция – до 55 точки / Ок /.

 Най-висока оценка - 55 точки, получава участникът, който най-ясно, конкретно и реалистично е разработил концепцията за издаване и разпространение на печатна медия.

Участник, чиято разработка на концепцията е по-слаба, в сравнение с предходната - получава с 5 т. по-малко и така до изчерпване на всички оферти. 

 

Общата оценка на всички допуснати в конкурса кандидати се определя като сбор от точките по отделните критерии.

 

Оо =  Оц + Ок  

За спечелил се обявява участникът, получил най-много точки.    

При равен брой точки на  I-во място се класира  участникът  получил  по-висок брой точки на показателя с по-голяма тежест (концепцията).

4. Възлага на Кмета на Община Трявна  да обяви и проведе процедурата, след което да сключи договор  за наем със спечелилия  участник.

 

 

 

            Прието с поименно гласуване с 15 гласа „за“, 0 „против“,  0 „въздържал се“.

                                                                      

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

/ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
25-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter