Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №109 Предложение относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: втори етаж от двуетажна сграда, находяща се в гр. Плачковци, квартал Пунговци, община Трявна

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,  ГЛАСУВАНИ  НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 18.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 9

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА

Предложение относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: втори етаж от двуетажна сграда, находяща се в гр. Плачковци, квартал Пунговци, община Трявна.

Вносител: Кметът на общината

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 109

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 37, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет – Трявна

 

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване, на имот-частна общинска собственост, представляващ: Втори етаж от двуетажна сграда с обща застроена площ 69.00 кв.м, състоящ се от 3 стаи, коридор, стълбище към втори етаж  и  тераса, таван с площ 56 кв.м, построена в поземлен имот 936, кв.73, попадащ в УПИ І – търговия, по плана на гр. Плачковци, кв. Пунговци, при граници на поземлен имот 936: север-поземлен имот 1381, изток-поземлен имот 935,поземлен имот 93, юг-улица, запад-поземлен имот 1357, заедно със съответния % от общите части на сградата и отстъпено право на строеж, съобразно застроената площ.

 

2. Възлага на Кмета на Община Трявна да открие и проведе процедура след приемане на оценка от Общински съвет – Трявна.

 

 

            Прието с поименно гласуване с 16 гласа „за“, 0 „против“,  0 „въздържал се“.

                                                                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

/ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
25-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter