Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №102 Предложение относно изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на община Трявна и Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,  ГЛАСУВАНИ  НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 18.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 9

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА

Предложение относно  изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на община Трявна и Наредба за  определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна.

Вносител: Кметът на общината

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 102

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и месната администрация, Общински съвет – Трявна

Р Е Ш И:

Изменя и допълва Наредба за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на община Трявна, както следва:

 

1. Изменя и допълва чл.31 от Наредба за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на община Трявна , както следва:

 

Било:

Чл.31 Забранява се движението на ППС с животинска тяга, без регистрационна табела, светлоотразители, фенер и предпазна престилка.

Става:

Чл.31 /1/ ППС с животинска тяга се регистрират в Община Трявна.

/2/ Преди регистрацията на ППС с животинска тяга се извършва преглед за спазените технически изисквания, съгласно чл. 71, ал.1 от Закона за движение по пътищата.

/3/ Бавнодвижещите се ППС се регистрират в Община Трявна.

 

2. Създава нови чл.32, чл.33, чл.34 и чл.35 от Наредба за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на Община Трявна , както следва:

 

Нови:

Чл. 32. /1/ Регистрацията на ППС с животинска тяга и бавнодвижещите се ППС се извършва въз основа на писмено заявление, подадено от собственика до кмета на община Трявна.

/2/ Определено длъжностно лице извършва регистрацията, вписва данните за собственика и за ППС в регистър по образец ( Приложение №1 ).

/3/ На собственика на регистрираното ППС с животинска тяга се издават регистрационен талон с регистрационен номер по образец (Приложение №2 ), а за бавнодвижещи се ППС се издава регистрационен талон с регистрационен номер по образец - Приложение №3;

/4/ Регистрационния номер от регистрационния талон е идентичен с поредния номер от вписването в регистъра.

/5/ При промяна на някои от реквизитите в регистрационния талон, собственикът на ППС с животинска тяга или на бавнодвижещо се ППС е длъжен да представи съответния документ за вписване в регистъра и издаване на нов регистрационен талон.

/6/ При промяна собствеността на ППС с животинска тяга или на бавнодвижещо се ППС в 14-дневен срок новият собственик е длъжен да представи документ за промяна на обстоятелствата, които се записват от длъжностното лице в регистъра, след което се издава нов регистрационен талон.

/7/ Табелата с регистрационния номер се получава от определено от Кмета длъжностно лице в Община Трявна.

/8/ Регистрационните номера на бавнодвижещо се ППС се закрепват отпред и отзад (или само отзад) перпендикулярно на средното надлъжно сечение на превозното средство, а когато това е невъзможно - в лявата част, така че да се осигури тяхната видимост и осветеност нощно време. При закрепването не трябва да се нарушава формата на табелата, целостта на графиката и символите на номера.

/9/ Когато бавнодвижещото се ППС представлява състав от ППС, на регистрация по реда на предходните алинеи подлежи заедно целия състав, като в този случай единият регистрационен номер се поставя на предната част на теглещото (водещото) ППС, а вторият в задната част на последното ППС от състава;

Чл.33. ППС с животинска тяга за да се движат по пътищата трябва да притежават:

1. всички технически средства изискващи се съгласно чл.71, ал.1 от Закона за движение по пътищата;

2. два регистрационни номера: единият се поставя на задния капак на каруцата, а другият – на лявата каната на каруцата.

3. регистрационен талон издаден от Община Трявна.

4. престилки за животински отпадъци.

Чл. 34. Бавнодвижещите се ППС предназначени за теглене на каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност, както и каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност, които са теглени от бавнодвижещи се превозни средства, макар да не подлежат на регистрация по горепосочената наредба, следва да бъдат регистрирани и да притежават регистрационна табела с регистрационен номер, за да се движат по маршрут, определен от кмета на Общината.

Чл.35. Забранява се движението на ППС с животинска тяга, без табела с регистрационен номер и не отговарящи на условията на чл.71, ал.1 от Закона за движение по пътищата.

 

3. Изменя Раздел IV. Административно - наказателни разпоредби от Наредба за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на община Трявна , както следва:

Настоящ чл.32 – става чл.36

Настоящ чл.33 – става чл.37

Настоящ чл.34 – става чл.38

4. Изменя и допълва §5 от Наредба за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на община Трявна , както следва:

 

 Било:

§ 5  По смисъла на тази наредба:

            Действия, нарушаващи обичайните норми на морал и поведение” са псувни, ругатни, скарване, физиологични нужди, агресивно дърпане или бутане, сбиване и други действия, с които се нарушава спокойствието на гражданите.

Става:

§ 5  По смисъла на тази наредба:

1.         Действия, нарушаващи обичайните норми на морал и поведение” са псувни, ругатни, скарване, физиологични нужди, агресивно дърпане или бутане, сбиване и други действия, с които се нарушава спокойствието на гражданите.

2.         Бавнодвижещо се ППС, съгласно §6, т.24 от ДР на Закона за движение по пътищата, е пътно превозно средство, което по конструктивни причини не може да се движи със скорост, по-висока от 30 km/h. Към бавнодвижещите се пътни превозни средства се приравняват и тези, които поради характера на превозвания от тях товар не могат да се движат със скорост, по-висока от 30 km/h.

 

5. Създава се Приложение №1 от НАРЕДБА за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на община Трявна , както следва:

Ново:

Приложение № 1 (към чл.32 ал.2)

 

Рег. №

Дата на

регистрацията

Собственост (трите имена на собственика)

Адрес на

собственика

Вид на

превозното средство

Промени в

регистрацията: собствеността и/или

адреса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Създава се Приложение №2 от Наредба за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на община Трявна , както следва:

Ново:

Приложение № 2 (към чл.32 ал.3)

 

ОБЩИНА ТРЯВНА

 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ТАЛОН

на пътно превозно средство с животинска тяга

Регистрационен № ……………/……………..г.

 

 

Вид на ППС : ……………………………………. (конска, магарешка, волска или друга каруца )

Собственик : …………………………………….. Адрес : гр.(с.) : …………………………………... ул..(ж.к.) …………………………………………. № ……… бл……….. вх………ап……………….

 

 

Извършил регистрацията : ……………………..

                                         (подпис и печат )

. ……………………………………………………

                                 (собствено и фамилно име)

…………………………………………………….

 

7. Създава се Приложение №3 от Наредба за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на Община Трявна , както следва:

 

Ново:

Приложение №3 (към чл.32, ал.3)

 

ОБЩИНА ТРЯВНА

 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ТАЛОН

на бавнодвижещо се пътно превозно средство

 

Регистрационен № ……………/……………..г.

 

Вид на ППС : …………………………………….

(*посочва се вида)

Собственик : …………………………………….. Адрес : гр.(с.) : …………………………………... ул.(ж.к.) …………………………………………. № ……… бл……….. вх………ап……………….

 

Извършил регистрацията : ……………………..

 (подпис и печат )

. ……………………………………………………

     ( собствено и фамилно име )

…………………………………………………….

 

 

           

Прието с 15 гласа „за“, 0 „против“,  0 „въздържал се“.

                                                                      

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

 / СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
25-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter