Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №101 Предложение за промяна в разчета за капиталови разходи и бюджета на общината за 2017 г.

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,  ГЛАСУВАНИ  НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 18.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 9

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА

Предложение за промяна в разчета за капиталови разходи и бюджета на общината за 2017 г.

Вносител: Кметът на общината

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 101

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, Общински съвет  - Трявна

Р Е Ш И:

1. Извършва промени в разчета за капиталови разходи за 2017 г, съгласно Приложение № 1.

2. Промените да бъдат отразени по определените функции от ЕБК както следва:

          2.1.1.във функция 06 «Жилищно строителство, благоуктройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» включва тринови обекта на обща стойност 36302 лв. в параграф 5206 «Изграждане на инфраструктурни обекти»,по т. 22 .оттаблицата на стойност 14302 лв. т. 23 - 13000 лв. и т. 25 с  източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи. – 27302 лв и преходен остатък от 2016  - 9000 лв.

          2.1.2.във функция 07 «Почивно дело, култура, религиозни дейности» включва четири нови обекта както следва :в параграф 5206 «Придобиване на инфраструктурни обекти» пот. 27 и т. 28 от таблицата на обща стойност – 10220 лв. и по параграф 5203» Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» включва нов обект по т. 24 на стойност 3500 лв., и по параграф 5400 «Придобиване на земя» по т. 26 -1000 лева. източник на финансиране преходен остатък от 2016 г.

          2.1.3. Да бъде извършена корекция в стойностите на предложените обекти, съобразно стойностите в таблицата от т.1 до т.21.

3. Промените по т.2. да бъдат отразени ив плана на бюджета поразходната част в съответните дейности и параграфи, съгласно ЕБК.

4. Възлага накмета на общината да извърши неоходимите промени в бюджета на общината иразчета за капиталови разходиза 2017 г., считано от датата на взетото решение.

                 

Прието с поименно гласуване с 14 гласа „за“, 1 „против“,  1 „въздържал се“.                                                                    

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

/ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /

Приложения:

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
25-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter