Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №100 Предложение относно отмяна на Решение № 92/21.06.2017г. на Общински съвет - Трявна

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,  ГЛАСУВАНИ  НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 18.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 9

 

ПО ТОЧКА ВТОРА

Предложение относно отмяна на Решение № 92/21.06.2017г. на Общински съвет - Трявна.

Вносител: Кметът на общината

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 100

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.1, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ, във връзка с чл.56 от ЗУТ, Общински съвет-Трявна                        

 

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, за срок от 3 /три/ години, част от имот- публична общинска собственост, представляващ: терен с площ 15.00кв.м от имот с идентификатор 73403.501.1529 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед №РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София, находящ се в гр.Трявна, ул.”Симеон Цонев”, (АОС № 151/09.02.2001г.), съгласно схема  за разполагане на преместваемо съоръжение, издадена от гл.архитект на Община Трявна при следните задължителни условия:

1.1. Имотът да се  използва за поставяне на преместваемо съоръжение – тото пункт.

            1.2. Начална тръжна месечна наемна цена – 30.00 без ДДС.

            1.3. Стъпка на наддаване –  5.00лв.

            1.4. Върху достигнатата цена на търга се начислява ДДС-20%.

            1.5.Наемната цена се актуализира ежегодно към датата на подписване на договора, съгласно официалния инфлационен индекс на потребителските цени, определен от НСИ и при промяна на Тарифата за определяне началния /минимален/ размер на месечния наем за 1кв.м полезна площ, при предоставяне на общинска собственост под наем / в лева.

          1.6. Разходите за монтаж и пускането в експлоатация на преместваемото съоръжение, както и демонтажа след изтичане на срока на наемния договор са изцяло за сметка на наемателя.

2. Упълномощава Кмета на Община Трявна да обяви и проведе процедурата, след което да сключи договор със спечелилия участник.

 

            Прието с поименно гласуване със 17 гласа „за“, 0 „против“,  0 „въздържал се“.

                                                                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

/ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
25-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
20-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter