Трявна - официален туристически и бизнес портал. title='Трявна - официален туристически и бизнес портал. border=
Актуално от Община Трявна

Заповед № 366/28.06.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване

Заповед № 366/28.06.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на част от имот с площ 2 (два) кв.м. от имот, частна общинска собственост представляващ: сграда с идентификатор 73403.501.1166.3: застроена площ 181 кв.м, брой етажи 2, предназначение: Сграда за култура и изкуство, попадаща в поземлен имот с идентификатор 73403.501.1166 по КК и КР на гр. Трявна, одобрени със заповед РД-18-21 от 12.05.2010г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - гр.София, целия с площ 13539 кв.м. Трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс; при граници на ПИ: 73403.501.1400, 73403.501.1401, 73403.501.2829, 73403.501.2828, 73403.501.2330, 73403.501.2759, 73403.501.2671 (АОС№118/30.08.2011г.), съгласно схема №56/21.07.2016 г. за разполагане на банкомат  по плана на гр.Трявна.

Приложения:

Заповед № 36631-07-2017
26-07-2017
26-07-2017
25-07-2017
24-07-2017
24-07-2017
24-07-2017
21-07-2017
21-07-2017
21-07-2017
20-07-2017
19-07-2017
18-07-2017
18-07-2017
17-07-2017
14-07-2017
14-07-2017
12-07-2017
10-07-2017
07-07-2017
03-07-2017
02-07-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter