Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна

 

П О К А Н А   № 4

            Съгласно чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М:

            Общински съвет - Трявна на заседание, което да бъде проведено на 25.04.2017 г. от 14.00 ч. в залата на Община Трявна, стая № 403, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

1. Предложение относно одобряване на извършените промени по плана на бюджета на Община Трявна към 31.03.2017 г.

Вносител: Кметът на общината

2. Предложение относно одобряване на разходите за командировки на Председателя на Общински съвет – Трявна и на Кмета на Община Трявна за периода 01.01.2017-31.03.2017 г.

Вносител: Председателят на
ПКБФСДМИР

3. Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Габрово“ на 15 май 2017 г.

Вносител: Кметът на общината

4. Предложение относно приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства от общински читалища през 2016 г.

Вносител: Кметът на общината

5. Предложение относно приемане на отчета за приходите и разходите, баланса и финансово-счетоводния анализ на „Тревненска седмица” ЕООД гр. Трявна за 2016 година.

Вносител: Кметът на общината

6. Предложение относно приемане на отчета за приходите и разходите, баланса и финансово-счетоводния анализ на „Здравец” ЕООД  гр. Трявна за 2016 година.

Вносител: Кметът на общината

7. Предложение относно отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост - плувен басейн в гр.Трявна и спортен комплекс гр.Плачковци.

Вносител: Кметът на общината

8. Предложение относно приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги на територията на община Трявна (2016-2020 г.)

Вносител: Кметът на общината

9. Предложение относно приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Трявна за 2018 г.

Вносител: Кметът на общината

10. Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане на Милица Валериева Петрова.

Вносител: Председателят на
общинския съвет

11. Предложение относно провеждане на преговори със съсобственика на частен имот, относно закупуване на имота за общински нужди. 

Вносител: Кметът на общината

12. Предложение относно провеждане на преговори със съсобствениците, относно прекратяване на съсобственост, чрез откупуване от Община Трявна, на частта на физическите лица.

Вносител: Кметът на общината

13. Предложение относно отдаване под наем на помещения - публична общинска  собственост, намиращи се в сградата на Музей „Славейково школо” в  гр. Трявна, ул.”Ангел Кънчев” № 7.

Вносител: Кметът на общината

14. Предложение относно продажба на общинско жилище в гр. Плачковци, ул.“Бедек“ № 2, ет.2.

Вносител: Кметът на общината

15. Предложение относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд. /насл. на Деньо Петков Денев/.

Вносител: Кметът на общината

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:

 / СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
02-05-2017
20-04-2017
20-04-2017
20-04-2017
20-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
06-04-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter