Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №33 Предложение относно одобряване на Управител на „Здравец“ ЕООД гр. Трявна

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 22.02.2017 г., ПРОТОКОЛ № 2

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА

Предложение относно одобряване на Управител на „Здравец“ ЕООД гр. Трявна.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 33

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна стопанска дейност в община Трявна, Общински съвет – Трявна

 

Р Е Ш И:

1. Одобрява за Управител на „Здравец“ ЕООД гр. Трявна, ЕИК 107564271, за срок от 3 години, считано от датата на сключване на договора, Димитър Стефанов Минчев, от гр. В.Търново.

2. Одобрява Договор за управление на  „Здравец“ ЕООД гр. Трявна, съгласно Приложение № 1 от настоящото решение.

 

Прието с  14  гласа „за“, 1 „против“, 0 „въздържал се“.

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

/ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /

Приложения:

ПРИЛОЖЕНИЕ №128-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter