Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №31 Приемане на начална тръжна цена за продажба на имот, чрез публичен търг с явно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 02563.522.19, находящ се в землище село Бангейци, община Трявна

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 22.02.2017 г., ПРОТОКОЛ № 2

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА

Приемане на начална тръжна цена за продажба на имот, чрез публичен търг с явно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 02563.522.19, находящ се в землище село Бангейци, община Трявна. 

Вносител: Кметът на общината

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 31

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 37, ал. 1, чл. 32, ал. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет – Трявна

Р Е Ш И :

1. Приема начална тръжна цена от 2800,00 лева за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 02563.522.19, в местността „Новаковско дере“, землище село Бангейци, с площ на имота 901 кв.м. Категория на земята при неполивни условия: 10 (десета). Трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Неизползвана нива (угар, орница), при граници на поземлен имот с идентификатор 02563.522.19: север – поземлен имот с идентификатор 02563.522.16, изток - поземлен имот с идентификатор 02563.522.9, поземлен имот с идентификатор 02563.19.104, юг - поземлен имот с идентификатор 02563.19.98, поземлен имот с идентификатор 02563.501.1979, запад – поземлен имот с идентификатор 02563.522.15, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-83/10.12.2009 год. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр. София (АОС №209/23.08.2012 год.).

2. Определя стъпка на наддаване в размер на 300 лева.

3. Договорът  със спечелилия участник да бъде сключен в 10-дневен срок, след влизане в сила на заповедта по чл. 97, ал. 1 от НРПУРОИ, след представяне на платежни документи за цената на имотите, в която влиза 10 % депозит за участие в търга, 1 % режийни разноски и 2 % данък по ЗМДТ.

 

 

Прието с поименно гласуване с 16  гласа „за“, 0 „против“, 0 „въздържал се“.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

/ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter