Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №28 Предложение относно учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа заедно със сервитута в границите на общински имоти – имот, публична общинска собственост, с идентификатор 73403.501.2800, имот, публична общинска собственост с идентификатор 73403.501.2845 и имот, частна общинска собственост с идентификатор 73403.561.189

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 22.02.2017 г., ПРОТОКОЛ № 2

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА

Предложение относно учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа заедно със сервитута в границите на общински имоти – имот, публична общинска собственост, с идентификатор 73403.501.2800, имот, публична общинска собственост с идентификатор 73403.501.2845 и имот, частна общинска собственост с идентификатор 73403.561.189

Вносител: Кметът на общината

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 28

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 193 ал. 4 и 6 от ЗУТ,   Общински съвет - Трявна

 

Р Е Ш И:

1. Да се учреди на Людмила Миткова Анкова с адрес гр. София, ул. „Хаджи Димитър“ №11, ап.8, право на прокарване на отклонение от общата мрежа и съоръжения на техническата инфраструктура и сервитут през поземлени имоти в гр. Трявна за преминаване на подземно канално и водопроводно отклонение за присъединяване на ПИ 81058.383.1 по КК и КР на с. Черновръх, общ. Трявна,  собственост на Людмила Миткова Анкова, както следва:

  • В имот, публична общинска собственост, с идентификатор 73403.501.2800 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Трявна, с начин на трайно ползване (НТП) – улица „Кисийска мера“  в гр. Трявна - цена за право на прокарване на подземно канално и водопроводно отклонение с обща дължина 11,74 линейни метра и обща сервитутна площ 16,01 кв.м с единична цена 11,35 лв./кв. м. = 181,71 лв.
  • В имот, публична общинска собственост, с идентификатор 73403.501.2845 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Трявна, с начин на трайно ползване (НТП) – улица „Черновръх“  в гр. Трявна - цена за право на прокарване на подземно канално и водопроводно отклонение с обща дължина 12,33 линейни метра и обща сервитутна площ 18,58 кв.м с единична цена 11,35 лв./кв. м. = 210,88 лв.
  • В имот, частна общинска собственост, с идентификатор 73403.561.189 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Трявна, местност „Ралопея“ с начин на трайно ползване (НТП) – „за друг вид застрояване“ - цена за право на прокарване на подземно канално и водопроводно отклонение с обща дължина 19,93 линейни метра и обща сервитутна площ 31,33 кв.м с единична цена 4,27 лв./кв. м. = 133,78 лв.

2. Приема еднократна цена в  размер на 526,37 лв. /петстотин двадесет и шест лева и 37 ст./, определена от Комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповеди №14/15.01.2016 г. на Кмета на Община Трявна, за учредяване правото на прокарване на подземно ел. захранващо отклонение заедно с изискуемия сервитут, посочено в т.1 от настоящето решение.

3. Възлага на Кмета на Община Трявна да издаде Заповед по чл.193, ал.3 от ЗУТ, след заплащане на  цената за учреденото право на прокарване със сервитут.

 

 

Прието с поименно гласуване с 16  гласа „за“, 0 „против“, 0 „въздържал се“.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

 / СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter