Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №27 Предложение относно изработване на технически проект за част от канализационен колектор в гр. Трявна

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 22.02.2017 г., ПРОТОКОЛ № 2

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА

Предложение относно изработване на технически проект за част от канализационен колектор в гр. Трявна.

Вносител: Кметът на общината

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 27

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Трявна

 

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се изработи технически проект за част от канализационен колектор в гр. Трявна, със средства от реализиране на икономии на собствени приходи или преизпълнение на същите от продажба на нефинансови активи.

2. Обекта да бъде записан в списъка на обектите, включени в капиталовата програма на Община Трявна за 2017г., след като бъдат изпълени изискванията по т. 1.

3. Дава съгласие след изготвянето на техническия проект, Община Трявна да кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за реализацията на проект: “Изграждане на част от канализационен колектор от ул. “Украйна” до приемната шахта на довеждащият колектор, стигащ до ПСОВ – гр. Трявна”.

 

Прието с 16  гласа „за“, 0 „против“, 0 „въздържал се“.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

 / СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter