Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №26 Предложение относно промяна в поименния списък на обектите, включени в капиталовата програма на Община Трявна за 2017 г.

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 22.02.2017 г., ПРОТОКОЛ № 2

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА

Предложение относно промяна в поименния списък на обектите, включени в капиталовата програма на Община Трявна за 2017 г.

Вносител: Кметът на общината

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 26

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124, ал.3 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Трявна

Р Е Ш И:

1. Променя позиция № 76 от Списъка на обектите, включени в капиталовата програма на Община Трявна за 2017 г., за обект „Основен ремонт улица „Синчец“ (било) с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи на стойност 8 000 лв.

2. Записва нов обект под същия номер „Основен ремонт улица „Сечен камък“ с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи на стойност 8 000 лв.

3. Възлага на Кмета на Община Трявна да отрази промените в разчета за капиталови разходи и бюджета на общината, считано от датата на вземане на решението.

 

Прието с поименно гласуване с 16  гласа „за“, 0 „против“, 0 „въздържал се“.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

/ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter