Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №25 Предложение относно приемане на годишен план за паша, списък на имотите с начин на трайно ползване, пасище, мера, ливада, които да бъдат предоставяни за стопанската 2017-2018 година и годишни рентни плащания

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 22.02.2017 г., ПРОТОКОЛ № 2

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА

Предложение относно приемане на годишен план за паша, списък на имотите с начин на трайно ползване, пасище, мера, ливада, които да бъдат предоставяни за стопанската 2017-2018 година и годишни рентни плащания.

Вносител: Кметът на общината

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 25

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.37и, ал.3, чл. 37о, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет – Трявна.

Р Е Ш И:

1. Приема годишен план за паша. (Приложение А).

2. Приема списък на имотите с начин на трайно ползване, пасище, мера, ливада, които да бъдат предоставяни за стопанската 2017-2018 г. по реда на ЗСПЗЗ за индивидуално ползване. (Приложение № 1 от настоящото решение).

3. Приема годишни рентни плащания, за стопанската 2017-2018 г. за отдаване под наем на имотите по т. 2 от настоящото решение по съответните землища, както следва:

 

Землище

Средно годишно рентно плащане лв/дка

1

Бангейци

9.00

2

Белица

9.00

3

Бижовци

9.00

4

Енчовци

9.00

5

Плачковци

9.00

6

Престой

9.00

7

Радевци

9.00

8

Станчов хан

9.00

9

Трявна

9.00

10

Фъревци

9.00

11

Черновръх

9.00

                                                                                                                             

4. Отдаването под наем на имотите, описани в т. 2 от настоящото решение да се извърши от кмета на общината по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

5. Възлага  изпълнението на настоящото решение и сключването на договори за наем на кмета на общината.

 

Прието с поименно гласуване с 15  гласа „за“, 0 „против“, 0 „въздържал се“.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

 / СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter