Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №23 Предложение относно отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2016 г.

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 22.02.2017 г., ПРОТОКОЛ № 2

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА

Предложение относно отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2016 г.                                                                                   

Вносител: Зам. кметът на общината

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 23

                На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 7, ал. 2, изречение 2 от ЗБППМН,  Общински съвет –Трявна

Р Е Ш И:

Приема Отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2016 г., съгласно  Приложение № 1 към настоящото решение.

 

Прието с 15  гласа „за“, 1 „против“, 0 „въздържал се“.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

/ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /

Приложения:

ПРИЛОЖЕНИЕ №128-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter