Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №20 Предложение относно приемане на Система за прием на ученици в първи клас за гр. Трявна и гр. Плачковци

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 22.02.2017 г., ПРОТОКОЛ № 2

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА

Предложение относно приемане на Система за прием на ученици в първи клас за гр. Трявна и гр. Плачковци.

Вносител: Кметът на общината

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 20

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 43 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г.). Общински съвет – Трявна

 

Р Е Ш И:

Приема Система за прием на ученици в първи клас за гр. Трявна и гр. Плачковци - съгласно Приложение № 1.

 

Прието с 16  гласа „за“, 0 „против“, 0 „въздържал се“.

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

 / СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /

Приложения:

ПРИЛОЖЕНИЕ №128-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter