Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №19 Предложение относно кандидатстване на Община Трявна с проект “Създаване на общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост” посредством процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 22.02.2017 г., ПРОТОКОЛ № 2

 

ПО ТОЧКА ПЕТА

Предложение относно кандидатстване на Община Трявна с проект “Създаване на общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост” посредством процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“.  

Вносител: Кметът на общината

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 19

            На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с  изискванията за кандидатстване по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“,  Общински съвет Трявна

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие, община Трявна да подаде проектно предложение “Създаване на общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване“ по  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост”, посредством процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“.

 2. Новосъздаденото по чл.52 от Закона за общинската собственост общинско „Социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване“ да стартира дейността си след подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост” посредством процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“.

3. Дава съгласие за предоставяне на новосъздаденото социално предприятие на част от  следния имот – частна общинска собственост: помещение, находящо се на втори етаж от сграда с идентификатор 73403.501.465.1 по КК и КР на гр. Трявна, с административен адрес гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 89 за срока на изпълнение на проекта по т.1 и със срок до одобряване на окончателния доклад по проекта и спазване на ангажимента за устойчивост, посочен в т. 23.2 от Условията за кандидатстване и административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и в помещението да бъде извършен ремонт.

4. Функционирането на социалното предприятие, както и заетостта на минимум 50 процента от новоназначените представители на целевата група да се запази за период не по-малко от 6 месеца след приключване на проектните дейности.

5. Упълномощава Кмета на Община Трявна да подготви и внесе необходимата проектна документация.

 

Прието с 16  гласа „за“, 0 „против“, 0 „въздържал се“.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

 / СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter